รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับสนามบินและสายการบินเส้นทางภายในประเทศ วันที่ 24 เมษายน 2564

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง  แนวปฏิบัติสำหรับสนามบินและสายการบินเส้นทางภายในประเทศ

วันที่ 24 เมษายน 2564

 

จากข้อกำหนด ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศแนวทางปฏิบัติการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  เพื่อให้หน่วยงานที่ให้บริการการขนส่งทางอากาศดำเนินการ ดังนี้

 

  1. 1. ขอความร่วมมือสายการบินจำกัดการปฏิบัติการบินในระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น.

 

  1. 2. ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินและการรวมเที่ยวบิน ให้แจ้งและดูแลผู้โดยสารอย่างเหมาะสม ตามประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายใน ประเทศ พ.ศ. 2553 (http://web.krisdika.go.th/data/law/law3/%BB%C706/%BB%C706-2e-2553-a0003.htm)

 

  1. 3. ให้จัดที่นั่งในเครื่องบินอย่างเหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นแออัด

 

  1. 4. ให้เพิ่มความเข้มงวดในการติดตามดูแลผู้มาใช้บริการสนามบิน หรือใช้บริการสายการบิน ให้ปฏิบัติตามมาตรการในระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัด (https://www.caat.or.th/th/archives/57281)

 

  1. 5. ให้ผู้ประกอบการสนามบินและสายการบินแจ้งเตือนผู้โดยสารกรณีเป็นผู้ป่วยยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้งดการเดินทาง หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุด หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม

 

สามารถตรวจสอบประกาศและมาตรการของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด

 

อ้างอิง   https://www.caat.or.th/th/archives/57343

       

###

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากองค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 หรือ info@tceb.or.th

แชร์บทความ