รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง การจัดงานสงกรานต์และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 2 เมษายน 2564

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง  การจัดงานสงกรานต์และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 2 เมษายน 2564

 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เสนอแนวทางการจัดงานและการจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์วิถีใหม่ ขอให้หลีกเลี่ยงการจัดงานในพื้นที่คับแคบ หรือ พื้นที่ที่เป็นห้องปรับอากาศ ขอให้จัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นพื้นที่แสงแดดส่องถึง จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ตามขนาดของพื้นที่ ประมาณ 1 คน ต่อ 1 ตรม.

 

ภายในงานผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน การจัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ควรให้จัดเรียงแถวแบบเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ร่วมกันภายในงานเป็นเวลานานๆ ให้งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก งดการรวมคนเพื่อสาดน้ำ งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะ และขอความร่วมมือองค์กร หน่วยงานต่างๆ จัดงานให้สอดคล้องกับมาตรการการจัดงานเนื่องในวันสงกรานต์ของ ศบค. ที่ได้ประกาศไปแล้ว และให้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร กำหนดอย่างเคร่งครัด

 

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

  1. 1. กิจกรรมพื้นฐาน อาทิ การจัดพิธีสรงน้ำพระรวม ทั้งกิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนา การจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ให้ผู้จัดกิจกรรมและประชาชนปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเคร่งครัด กรณีมีผู้ร่วมกิจกรรมเกิน 300 คน ผู้จัดกิจกรรมต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน

 

  1. 2. กิจกรรมเพิ่มเติมจากกิจกรรมพื้นฐานตามข้อ 1 อาทิ การออกร้าน การจัดเลี้ยง ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมเกิน 100 คน ผู้จัดกิจกรรมต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน ทั้งนี้ ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมพื้นที่คับแคบหรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ และให้งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบ หรือกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น การรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ คอนเสิร์ต ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม

 

  1. 3. ควรหลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ในกลุ่มที่มาจากหลากหลายพื้นที่ และควรงดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน

 

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 

สามารถตรวจสอบประกาศและมาตรการของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/

 

อ้างอิง   http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4ODYyMg

         

###

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากองค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 หรือ info@tceb.or.th

แชร์บทความ