รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดสำหรับสถานที่ให้บริการจัดเลี้ยง วันที่ 29 มกราคม 2564

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง  มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดสำหรับสถานที่ให้บริการจัดเลี้ยง

วันที่ 29 มกราคม 2564

 

ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 แล้ว นั้น สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยงรวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน (ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าว) ต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ ดังนี้

 

 1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
 1. ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 1. มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ
 1. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
 1. ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าร่วมกิจกรรม

          5.1 สำหรับการจัดประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า คิดเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน รวมทั้งพิจารณาเพิ่มพื้นที่ทางเดิน (walk way) ให้มีสัดส่วนมากขึ้น

          5.2 สำหรับการจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต ให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการ ดำเนินการใดๆ ที่เปิดโอกาสให้มีการชุมนุมหนาแน่น และเกิดภาวะไร้ระเบียบขึ้น

 1. ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
 1. ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิวตามรอบงาน ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่รวมถึงบริเวณพื้นที่จัดงาน ให้พิจารณาใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับสำหรับการจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้าแบบออนไลน์และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด เช่น หมอชนะ ไทยชนะ
 1. มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคารและติดสัญลักษณ์ผ่านการคัดกรอง จัดให้มีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการป่วยและมีระบบเก็บข้อมูล เพื่อติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน โดยให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบในกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด
 1. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคาร รวมถึงห้องสุขา ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ
 1. จัดที่นั่งให้มีระยะห่างในลักษณะ 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง เฉพาะสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
 1. พื้นที่การรอเข้างานและพื้นที่รอคิว ให้จัดที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร โดยทำสัญลักษณ์ชัดเจน โดยให้มีการจัดระเบียบก่อนเข้าและออกจากงาน เพื่อป้องกันการชุมนุมหนาแน่น และภาวะไร้ระเบียบ
 1. พิจารณาเหลื่อมเวลาเปิดและปิดการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้างานพิธี การจัดเลี้ยง การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือจัดให้มีการรับส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 1. ให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึง ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิด
 1. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ ระบบการเข้าออกสถานที่โดยไม่แออัด และระบบจองคิวแบบออนไลน์
 1. ให้จัดอาหารแบบแยกชุดสำหรับรับประทานคนเดียว
 1. การจัดเลี้ยงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคนี้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมการจัดเลี้ยงเกิน 300 คน ต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ก่อนจัดงาน

 

อ้างอิง   http://www.bangkok.go.th/main/page.php?&140-News&type=detail&id=760

 

###

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 หรือ info@tceb.or.th

แชร์บทความ