รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง การผ่อนคลายบางสถานที่ให้เปิดดำเนินการในกรุงเทพมหานคร วันที่ 25 มกราคม 2564

editor image


รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง  การผ่อนคลายบางสถานที่ให้เปิดดำเนินการในกรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 มกราคม 2564

 

ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 แล้ว นั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้านเศรษฐกิจ การดำเนินชีวิต การดูแลสุขภาพ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงมีประกาศดังนี้

  1. ให้สถานที่เหล่านี้สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้

          1.1 สถานที่เล่นตู้เกม

          1.2 ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต

          1.3 สถานดูแลผู้สูงอายุ

          1.4 โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)

          1.5 สนามแข่งขันทุกประเภท ที่ไม่ใช่ สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามมวย สนามม้า สนามชนโค สนามปลากัด หรือสนามในลักษณะเดียวกัน

          1.6 สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นๆที่มีลักษณะเดียวกัน

          1.7 สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง

          1.8 สถานเสริมความงาม สถานที่สักเจาะผิวหนังและร่างกาย 

          1.9 สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส

          1.10 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า

          1.11 สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม ค่ายมวย

          1.12 สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต โรลเลอร์เบลด หรือในลักษณะเดียวกัน

          1.13 สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ

  1. สถานที่ตามข้อ 1 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ตามเอกสารแนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร

   (ฉบับที่ 17) โดยเคร่งครัด

  1. สถานที่อื่นๆที่ไม่ได้มีการประกาศปิด หรือไม่ได้กำหนดมาตรการเฉพาะสถานที่ ต้องมีมาตรการป้องกันโรค

   ดังต่อไปนี้

          3.1 บริการตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ

          3.2 สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

          3.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด

          3.4 มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

          3.5 มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ ก่อน ระหว่าง และภายหลังการทำกิจกรรม

          3.6 มีการลงทะเบียนก่อนและหลังเข้าสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันตามราชการกำหนด

  1. หากพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 และ ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 ให้ปิดสถานที่ที่ฝ่าฝืนเป็นเวลา 14 วัน

          ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 

อ้างอิง   http://www.bangkok.go.th/main/page.php?&140-News&type=detail&id=760

 

###

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 หรือ info@tceb.or.th

แชร์บทความ