รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง การประกาศเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ข้อปฏิบัติและข้อกำหนดต่างๆ วันที่ 7 มกราคม 2564

editor image


รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง  การประกาศเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ข้อปฏิบัติและข้อกำหนดต่างๆ

วันที่ 7 มกราคม 2564

จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายพื้นที่ รัฐบาลจึงมีความจำเป็นในการกำหนดและบังคับใช้มาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขสถานการณ์โดยเร็วที่สุด ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ได้มีการกำหนดจังหวัดที่เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี อยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ระยอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี อ่างทอง พร้อมทั้งได้ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายดังต่อไปนี้

 1. การห้ามใช้อาคารหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

ห้ามใช้อาคารและสถานที่ของสถาบันการศึกษาทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อการเรียน การสอน อบรม หรือกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

1.1 การเรียนการสอนหรือกิจกรรมสื่อสารทางไกลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.2 การใช้อาคาร สถานที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ ให้อุปการะแก่บุคคล

1.3 การจัดกิจกรรมของราชการเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

1.4 เป็นโรงเรียนหรือสถาบันขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งหมดไม่เกิน 120 คน หรือเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน

 1. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

ห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันโดยง่ายในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่น การประชุม สัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหาร หรือสิ่งของ ยกเว้นที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค มีมาตรการทางสาธารณสุขรองรับ และให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตตามคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่

 1. การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดพิจารณาสั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้าย ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 1. เงื่อนไขการเปิดดำเนินการ

ให้สถานที่ กิจการ กิจกรรม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เปิดดำเนินการภายใต้เงื่อนไขและการจัดระเบียบดังต่อไปนี้

4.1 การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ต้องจัดระเบียบการเข้าใช้ จำนวนผู้ใช้ จัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่

กำหนด อาจให้เป็นการนำกลับไปบริโภคที่อื่น โดยให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ 

ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกันพิจารณาและกำกับข้อปฏิบัติให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

4.2 ร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

4.3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ ร้านสะดวกซื้อ

ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดทำการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ ภายใต้การ

ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

 1. มาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถพิจารณาดำเนินตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อในการสั่งปิด จำกัด หรือห้ามใช้พื้นที่ สถานที่ พาหนะ หรืองดกิจกรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มเติมได้

 1. การตรวจคัดกรองเดินทางข้ามจังหวัด

เจ้าหน้าที่ตรวจและคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ดำเนินการตาม ศปก. ศบค. กำหนด โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ และไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ให้ประชาชนงด ชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่และต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

 1. ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณารูปแบบการปฏิบัติงานนอกสถานที่ การสลับวัน หรือเหลื่อมเวลาทำงาน
 1. ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายข้อบังคับการใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่ออนุญาตให้ผ่อนคลายหรือกระชับมาตรการที่บังคับใช้กับสถานที่ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ดังต่อไปนี้

 1. ปิดสถานที่

ให้ขยายเวลาปิดสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยให้สามารถทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ได้

1.1 การเรียนการสอน หรือกิจกรรมสื่อสารแบบทางไกลหรือวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

1.2 การใช้อาคารสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือให้อุปการะแก่บุคคล

1.3 การจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 1. กำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมสำหรับร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ให้เปิดบริการได้ตามเวลาที่กำหนด โดยปฏิบัติดังนี้ (ไม่รวมสถานบริการ ผับ บาร์)

2.1 ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

2.2 ให้นั่งรับประทานอาหารได้ระหว่างเวลา 06:00 - 21:00 น. หลัง 21:00 น. ให้จำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (ยกเว้นร้านที่อยู่

ในสนามบิน)

2.3 ต้องปฏิบัติตามมาตรการแนบท้ายประกาศอย่างเคร่งครัด และหากพบว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าสถานที่นั้นเป็นแหล่งแพร่โรคระบาด

เจ้าหน้าที่จะพิจารณามาตรการควบคุมโรคเพิ่มเติม โดยให้จำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

 1. ให้สถานที่บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์ ปฏิบัติตามมาตรการแนบท้ายประกาศอย่างเคร่งครัด
 1. การประชุม สัมมนา ที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 200 คน หรือการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 300 คน ต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก่อนจัดงาน ยกเว้นเป็นการดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่หรือเป็นการจัดงานในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักโรค โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขรองรับ
 1. สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันสามารถใช้ทำกิจกรรมตามข้อ 4 ได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) วันที่ 1 มกราคม 2564
 1. หากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) วันที่ 1 มกราคม 2564 หรือประกาศกรุงเทพมหานครฉบับนี้ ให้เจ้าหน้าที่สั่งปิดสถานที่เป็นเวลา 14 วัน

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากที่พักอาศัย

กรณีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) วันที่ 1 มกราคม 2564 ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้บังคับตามประกาศกรุงเทพมหานครฉบับนี้ และเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 06:00 น.ของวันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564

 1. ปิดสถานที่

1.1 สถานบริการผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ

1.2 สวนน้ำ สวนสนุก

1.3 สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด

1.4 โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด

1.5 สถานที่เล่นตู้เกม

1.6 ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต

1.7 สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่

1.8 สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ (แบบไม่มีการพักค้างคืน)

1.9 สนามมวย

1.10 โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)

1.11 สนามม้า

1.12 สถานประกอบกิจการอาบน้ำ

1.13 สถานประกอบกิจการอาบอบนวด

1.14 สนามแข่งขันทุกประเภท

1.15 สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

1.16 สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

1.17 สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง

1.18 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน 

1.19 สถานเสริมความงาม (ไม่ได้รับอนุญาตเป็นคลินิกเวชกรรม) สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง

1.20 สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส

1.21 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า

1.22 สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย

1.23 สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง เสก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

1.24 สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ

1.25 อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท โดยห้ามจัดการเรียน การสอน การฝึกอบรมหรือกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการสื่อสารแบบทางไกลหรือวิธีอิเล็กทรอนิกส์

 1. สถานที่ดังต่อไปนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคแนบท้ายประกาศโดยเคร่งครัด

2.1 ร้านอาหารเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

2.2 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์

2.3 ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ

2.4 ห้องประชุมในโรงแรม หรือศูนย์ประชุม

2.5 ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด

2.6 ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่

2.7 ร้านเสริมสวย แต่งหรือตัดผมบุรุษ สตรี ให้เปิดบริการโดยจำกัดเวลาไม่เกินรายละ 2 ชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน

2.8 สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ ที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ

2.9 คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม ร้านทำเล็บ

2.10 สนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

2.11 สนามกีฬา

2.12 สวนสาธารณะ ลาน พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬา

2.13 สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

2.14 สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม

2.15 สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม

2.16 สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์

2.17 สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง

2.18 โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ

2.19 สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์

 1. สถานที่อื่นนอกเหนือจากข้อ 2 ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคดังต่อไปนี้

3.1 บริการตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ

3.2 สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ

3.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด

3.4 มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

3.5 มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ ก่อน ระหว่าง และภายหลังการทำกิจกรรม

3.6 มีการลงทะเบียนก่อนและหลังเข้าสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันตามราชการกำหนด

อ้างอิง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/001/T_0004.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/001/T_0001.PDF

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 16 วันที่ 4 มกราคม 2564

http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzNTExMg

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 15 วันที่ 1 มกราคม 2564

http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzMjExMg

###

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 หรือ info@tceb.or.th

แชร์บทความ