รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง รวมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังการแพร่ระบาดจากจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 29 ธันวาคม 2563

editor image


รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง  รวมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หลังการแพร่ระบาดจากจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 29 ธันวาคม 2563


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาคร และอื่น ๆ รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมและแก้ไขสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้

1. ห้ามประชาชนใช้หรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค

2. ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค

3. ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม หรือการมั่วสุม ที่เป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

4. มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวัง ตรวจ คัดกรองการเดินทางและการเคลื่อนย้ายให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

5. การบังคับใช้และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

6. ศปก. ศบค. ปฏิบัติการขับเคลื่อน เร่งรัด ติดตามและประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขสถานการณ์ให้ยุติลงโดยเร็ว

7. การออกประกาศ หรือคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามข้อ 1 หรือข้อ 2 เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ดำเนินการตามมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรีหรือ ศบค. กำหนด

8. ประกาศ หรือคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นคำสั่งตามข้อกำหนดนี้

ประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ ยังมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะมีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีการเตรียมความพร้อมและควบคุมการระบาด โดยแบ่งพื้นที่สถานการณ์การระบาดจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงไปถึงความเสี่ยงต่ำ เพื่อใช้มาตรการควบคุมโรคตามความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเป็น 4 โซน ดังต่อไปนี้

1. พื้นที่สีแดง คือ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีมากกว่า 1 พื้นที่ย่อย (สมุทรสาคร ระยอง) งดจัดกิจกรรมทุกประเภท ยกเว้นการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์

2. พื้นที่สีส้ม คือ พื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 10 ราย และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ให้งดจัดกิจกรรมสาธารณะ ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม หรือกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้คุ้นเคย หรือพิจารณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์

3. พื้นที่สีเหลือง คือ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย มีแนวโน้มที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ สามารถจัดกิจกรรมได้โดยลดขนาดงานให้เล็กลง มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม มีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดความคับคั่ง

4. พื้นที่สีเขียว คือ พื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อ สามารถจัดกิจกรรมได้โดยลดขนาดงานให้เล็กลง มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม มีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดความคับคั่ง

นอกจากนี้ ได้เผยแพร่มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดคอนเสิร์ต ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง ในการจัดงานเฉลิมฉลองช่วงเทศกาล หรือมาตรการ DMHT เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้างาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พื้นที่สาธารณะ สถานที่กลางแจ้ง หรือพื้นที่ที่ไม่มีโครงสร้างที่นั่งหรือไม่สามารถจัดที่นั่งได้ปกติ อาทิ ห้องประชุม สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ พื้นที่สาธารณะ

1.1 ควบคุมจำนวนผู้ชม ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด

·        คิดเกณฑ์พื้นที่ของผู้ชม/ผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50% ของพื้นที่จัดงานทั้งหมดและกำหนดพื้นที่ต่อจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร / คน

·        จัดแบ่งพื้นที่สำหรับผู้ชม/ผู้ร่วมกิจกรรม เป็นกลุ่มย่อย เป็นโซน และมีพื้นที่ทางเดินภายในงานที่เพียงพอ

·        จัดช่องทางเข้าออกตามโซน ที่เพียงพอต่อผู้ชม/ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวนมาก

·        มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้างาน

·        กำกับดูแลผู้ชม/ผู้ร่วมกิจกรรม ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

1.2 ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการจัดงาน/กิจกรรม

·        ผู้จัดงานเสนอแผนการจัดงานและมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สามารถปฏิบัติได้จริง

·        หน่วยงานที่ควบคุมต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ติดตามการจัดงานให้เป็นไปตามมาตรการและตามแผนการจัดงาน

 2. สถานที่ที่มีโครงสร้างที่นั่ง หรือสามารถจัดที่นั่งได้ปกติ อาทิ โรงมหรสพ สนามกีฬาที่มีอัฒจันทร์ ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือสถานที่อื่นๆ

·        ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ตามคำสั่ง ศบค. ที่ 5/2563 (ฉบับที่ 4) เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.. 2548 และตามมติที่ประชุม ศบค. เรื่องการอนุญาตให้มีผู้ชมคอนเสิร์ต ดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงในโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ ศูนย์ประชุม และสถานที่อื่นๆ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

1. สถานที่ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

1.1 ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด

1.2 สวนสาธารณะ

1.3 วัด มัสยิด หรือสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนา

1.4 สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

2. ให้เจ้าของ ผู้จัดการสถานที่หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมใดๆทางธุรกิจการคมนาคม มหรสพ สนามกีฬา ที่สาธารณะ หรือแหล่งอื่นๆ ที่มีการรวมกลุ่ม มีกิจกรรมเสี่ยงต่อการใกล้ชิด สัมผัส จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคดังนี้

            2.1 บริการตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ

2.2 สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ

            2.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด

            2.4 มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

            2.5 มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ ก่อน ระหว่าง และภายหลังการทำกิจกรรม

            2.6 มีการลงทะเบียนก่อนและหลังเข้าสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันตามราชการกำหนด

3. การจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีจำนวนคนในพื้นที่ตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป ต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ก่อนจัดงาน

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.. 2548 และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 และ ข้อ 2 จะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม.. 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


อ้างอิง    http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/302/T_0068.PDF

https://www.facebook.com/106036604348006/posts/234265938191738/

https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/234907301460935

http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzNjkwMg

            http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/139/T_0028.PDF

###

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 หรือ info@tceb.or.th

แชร์บทความ