ทีเส็บคว้าอันดับ 1 องค์การมหาชน 2 ปีซ้อนจากผลสำรวจสุดยอดองค์กร Thailand’s Most Admired Company 2020

ทีเส็บคว้าอันดับ 1 องค์การมหาชน 2 ปีซ้อน


12 พฤศจิกายน 2563 กรุงเทพฯ: ทีเส็บคว้าอันดับ
1 องค์การมหาชนต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน จากผลสำรวจสุดยอดองค์กร Thailand’s Most Admired Company 2020 จากผลงานการบริหารองค์กรและนวัตกรรมขยายโอกาสด้านธุรกิจไมซ์ไปทั่วประเทศ

 

โครงการวิจัย Thailand’s Most Admired Company 2020 จัดทำขึ้นเป็นปีที่ 9 โดยความร่วมมือระหว่าง BrandAge กับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เพื่อศึกษาและแสวงหาองค์กรที่มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ จนทำให้ได้รับความเชื่อถือของกลุ่มเป้าหมาย

ผลของการวิจัยทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายในปี 2020 นี้ พบว่า ทีเส็บยังคงเป็นองค์การมหาชนที่ได้รับความเชื่อถือสูงสุด ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยได้รับคะแนนสูงสุดในด้านการบริหารงาน และตามมาด้วยคะแนนในด้านวัตกรรม ด้านการดูแลสังคม ด้านภาพลักษณ์องค์กร การดำเนินธุรกิจ และการบริการ

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีเส็บได้รับความเชื่อถือเกิดจากความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพทั้งจากภายในและพันธมิตรภาครัฐและเอกชน

“อุตสาหกรรมไมซ์เป็นงานบริการ อำนวยความสะดวก ดังนั้นทุกคนจึงร่วมเป็นเจ้าของ การบริหารให้อุตสาหกรรมไมซ์ดำเนินไปได้เป็นอย่างดี จึงเป็นการบริหารความร่วมมือ และผลงานวิจัยที่ออกมาก็เป็นผลจากความร่วมมือของทั้งอุตสาหกรรม”

นายจิรุตถ์ กล่าวว่า ทีเส็บกำหนดบทบาทชัดเจนในฐานะองค์กรของรัฐที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของประเทศในด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งครอบคลุมงานหลักในด้านส่งเสริมการตลาด การพัฒนามาตรฐาน และการกระจายโอกาส

นอกจากนี้ จากความร่วมมือระหว่างทีเส็บกับพันธมิตรทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ทั้งในและต่างประเทศ อาทิสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมโรงแรมไทย ตลอดจนศูนย์ประชุม สถานที่จัดงาน โรงแรม ที่พัก บริษัทผู้จัดงาน รวมถึงหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน ทำให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยเป็นที่ 1 ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าจากการรายงานของสมาคมระหว่างประเทศด้านการประชุม (International Congress and Convention Association หรือ ICCA) และสมาคมระหว่างประเทศด้านการจัดงานแสดงสินค้า (UFI the Global Association of the Exhibition Industry)

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมไมซ์ไทยยังเป็นอันดับที่ 4 ของเอเชียในด้านการจัดประชุมนานาชาติและเป็นอันดับที่ 7 ของเอเชียในด้านการแสดงสินค้านานาชาติอีกด้วย

 

“ทีเส็บให้ความสำคัญกับนวัตกรรมอย่างมาก ทั้งในด้านการตลาด เช่น การสร้างแอพพลิเคชั่น BIZ Connect และช่องทางต่าง ๆ ในแพลตฟอร์ม เช่น MICE Intelligence Center Website & Thai MICE Connect Website และยังมีส่วนส่งเสริมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น โครงการ Thailand MICE Startup เพื่อกระตุ้นนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง”

นอกจากงานด้านการตลาดแล้ว ทีเส็บยังให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานเพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว ซึ่งการดำเนินงานด้านมาตรฐานสถานที่จัดงานที่ทีเส็บดำเนินการมีทั้งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและใช้เป็นมาตรฐานสำหรับอาเซียน ครอบคลุมมาตรฐานทั้งในด้านการบริการ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

นายจิรุตถ์ กล่าวว่า “ทีเส็บยังมีความภูมิใจที่ได้ส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวต่ออุตสาหกรรมไมซ์อย่างกว้างขวาง เริ่มจากไมซ์ซิตี้เมื่อไม่กี่ปีก่อน ตอนนี้เกิดไมซ์ซิตี้ขึ้นมาแล้ว 7 จังหวัด และจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะหลายจังหวัดทั้งจากภาครัฐและจากชุมชนเริ่มเห็นความสำคัญ ดังนั้นจึงเป็นครั้งแรกที่ทีเส็บเปิดสำนักงานภูมิภาคขึ้นมาทั้งสี่ภาค เพื่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในท้องถิ่น ทำให้โอกาสในอุตสาหกรรมไมซ์กระจายไปทั่วประเทศไทย พร้อมกับมีบริการด้านไมซ์ใหม่ๆ มาเสนอขายได้อย่างไม่จำกัด”

สำหรับแผนงาน การเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไมซ์ให้สอดรับกับกระแสโลกจากสถานการณ์โควิดนั้น ทีเส็บพัฒนาแนวกลยุทธ์ “ไมซ์วิถีใหม่ เติบโตอย่างยั่งยืน” มุ่งส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งผ่าน 4 แนวทางหลัก คือ การกระตุ้นตลาดในประเทศ การดึงงานนานาชาติ การขับเคลื่อนไมซ์ด้วยนวัตกรรม และการพัฒนาระบบนิเวศไมซ์ไทย เพื่อสร้างโอกาสในการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้กลับมาโดยเร็วที่สุด

#####


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี    ผู้อำนวยการฝ่าย  โทรศัพท์  0 2694 6000    อีเมล Parichat_s@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน      ผู้จัดการ         โทรศัพท์ 0 2694 6000    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท วิเสจ จำกัด

ยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ    โทรศัพท์ 02 616 6749-50    

แชร์บทความ