รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง การขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และการอนุญาตให้ชาวต่างชาติบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

editor image


รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง การขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และการอนุญาตให้ชาวต่างชาติบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  

วันที่ 15 ตุลาคม 2563


คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29  กันยายน พ.ศ. 2563 ให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 อนุญาตให้บุคคลต่างชาติบางจำพวกเดินทางเข้าประเทศเพื่อเข้ามาท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) ในประเทศได้เป็นกรณีพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้

  1. คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับอนุญาต

1.1 มีจุดประสงค์พำนักระยะยาว (Long Stay) เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

1.2 ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด และยินยอมเข้ากักตัวในสถานที่กักกันโรคไม่น้อย

1.3 มีหลักฐานเรื่องสถานที่พำนักระยะยาว ได้แก่

• หลักฐานการชำระเงินค่าที่พักซึ่งเป็นสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก หรือสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก

หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.  หลักฐานการชำระเงินค่าที่พักหลังจากออกจากที่กักกันโรค

2.  หลักฐานกรรมสิทธิ์ห้องพักสำหรับบุคคลต่างด้าว หรือครอบครัว

3.  หลักฐานการเช่าที่พัก ประเภทคอนโดมิเนียม หรือบ้านพัก

4. หลักฐานการชำระเงินซื้อ หรือเช่าซื้อที่พักอาศัย ที่บุคคลต่างด้าวสามารถซื้อ หรือเช่าซื้อได้ตาม กฎหมาย

1.4 หลักฐานกรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของไทย คุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย วงเงินประกันไม่น้อยกว่า 40,000 บาท                สำหรับผู้ป่วยนอก และ 400,000 บาทสำหรับผู้ป่วยใน

  1. บุคคลตามข้อ 1 ต้องดำเนินตามมาตรการควบคุมเชื้อโควิด 19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ก่อนเข้าขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa) สำหรับใช้ครั้งเดียว ณ สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมครั้งละ 2,000 บาท อยู่ในประเทศไทยได้ 90 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาการตรวจลงตราเป็นไปตามที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด

  2. หลังครบกำหนดเวลา 90 วันแล้ว สามารถขอต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แต่ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราได้

  3. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.​ 2564

 

 

การอนุญาตให้คนต่างชาติอยู่ในประเทศเป็นกรณีพิเศษ

เพื่อให้บุคคลต่างชาติบางประเภทยังคงอยู่ในประเทศไทยได้พลางก่อน จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะทุเลาลง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างชาติบางประเภทอยู่ในประเทศเป็นกรณีพิเศษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประกาศขยายระยะเวลาให้คนต่างชาติมาดำเนินการตามมาตรา 35 และมาตรา 37 (5) แห่งพระราชบัญญัตคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.  2563

  2. ขยายเวลาอนุญาตให้อยู่ในประเทศ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

  3. ขยายเวลาการแจ้งที่พักอาศัยของบุคคลต่างชาติ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

 

 

อ้างอิง   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/227/T_0078.PDF

             http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/229/T_0030.PDF

            http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/229/T_0032.PDF

 

###


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 หรือ info@tceb.or.th


แชร์บทความ