รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
เรื่อง การขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และแนวปฏิบัติการให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศ วันที่ 12 กันยายน 2563

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง การขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และแนวปฏิบัติการให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศ

วันที่ 12 กันยายน 2563


ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไป ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชา การเรียนการสอนแบบครบจำนวน

สามารถทำได้ โดยเจ้าของสถานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

2. สนามกีฬาหรือสถานที่ที่เคยผ่อนคลายให้จัดแข่งขันกีฬาและมีผู้ชมเข้าร่วมชมในสนามได้

สามารถทำได้โดยผู้จัดการแข่งขันและผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ให้พิจารณาจำกัดจำนวนผู้ชม ตามรายละเอียดดังนี้

- สนามกีฬากลางแจ้ง สำหรับกีฬาที่มีการเชียร์เสียงดัง ให้มีผู้ชมได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของความจุของสนาม ทั้งนี้ไม่เกิน 4,000 คน

- สนามกีฬากลางแจ้ง สำหรับกีฬาที่มีการเชียร์เสียงไม่ดัง ให้มีผู้ชมได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุของสนาม ทั้งนี้ไม่เกิน 6,000 คน

- สนามกีฬาในร่ม สำหรับกีฬาที่มีการเชียร์เสียงดัง ให้มีผู้ชมได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของความจุของสนาม ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 คน

- สนามกีฬาในร่ม สำหรับกีฬาที่มีการเชียร์เสียงไม่ดัง ให้มีผู้ชมได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของความจุของสนาม ทั้งนี้ไม่เกิน 2,000 คน

 3. การขนส่งสาธารณะทางบกและทางน้ำ

สามารถถบรรทุกผู้โดยสารได้ตามความจุมาตรฐานของพาหนะนั้นๆ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ การตรวจสอบและกำกับดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป


แนวปฏิบัติการให้บริการผู้โดยสารเส้นทางการบินภายในประเทศ (ฉบับที่ 3)

เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศกำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกข้อความในข้อ 2 (5) ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563

2. ผู้ดำเนินการเดินอากาศสามารถให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึกในอากาศยานได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

3. ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม


ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563


อ้างอิง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/199/T_0033.PDF

       https://www.caat.or.th/th/archives/52970

 

###


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000 

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 หรือ info@tceb.or.th


บทความที่เกี่ยวข้อง