รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)<br>เรื่อง การขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และแนวปฏิบัติการให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศ วันที่ 12 กันยายน 2563

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง การขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และแนวปฏิบัติการให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศ

วันที่ 12 กันยายน 2563


ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไป ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียนหรือสถาบันกวดวิชา การเรียนการสอนแบบครบจำนวน

สามารถทำได้ โดยเจ้าของสถานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

2. สนามกีฬาหรือสถานที่ที่เคยผ่อนคลายให้จัดแข่งขันกีฬาและมีผู้ชมเข้าร่วมชมในสนามได้

สามารถทำได้โดยผู้จัดการแข่งขันและผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ให้พิจารณาจำกัดจำนวนผู้ชม ตามรายละเอียดดังนี้

- สนามกีฬากลางแจ้ง สำหรับกีฬาที่มีการเชียร์เสียงดัง ให้มีผู้ชมได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของความจุของสนาม ทั้งนี้ไม่เกิน 4,000 คน

- สนามกีฬากลางแจ้ง สำหรับกีฬาที่มีการเชียร์เสียงไม่ดัง ให้มีผู้ชมได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุของสนาม ทั้งนี้ไม่เกิน 6,000 คน

- สนามกีฬาในร่ม สำหรับกีฬาที่มีการเชียร์เสียงดัง ให้มีผู้ชมได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของความจุของสนาม ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 คน

- สนามกีฬาในร่ม สำหรับกีฬาที่มีการเชียร์เสียงไม่ดัง ให้มีผู้ชมได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของความจุของสนาม ทั้งนี้ไม่เกิน 2,000 คน

 3. การขนส่งสาธารณะทางบกและทางน้ำ

สามารถถบรรทุกผู้โดยสารได้ตามความจุมาตรฐานของพาหนะนั้นๆ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ การตรวจสอบและกำกับดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป


แนวปฏิบัติการให้บริการผู้โดยสารเส้นทางการบินภายในประเทศ (ฉบับที่ 3)

เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศกำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกข้อความในข้อ 2 (5) ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563

2. ผู้ดำเนินการเดินอากาศสามารถให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึกในอากาศยานได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

3. ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม


ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563


อ้างอิง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/199/T_0033.PDF

       https://www.caat.or.th/th/archives/52970

 

###


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000 

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 หรือ info@tceb.or.th


แชร์บทความ