พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดตัวไมซ์ซิตี้ใหม่สองแห่ง ในงานมหกรรมกระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์ วันที่ 2 กันยายน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ร่วมเปิดตัวไมซ์ซิตี้ใหม่สองแห่ง

ในงานมหกรรมกระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์ วันที่ 2 กันยายน


24 สิงหาคม 2563 กรุงเทพฯ: ทีเส็บ ประกาศเพิ่มไมซ์ซิตี้อีกสองแห่ง คือ นครราชสีมา และสงขลา ตามกลยุทธ์ขยายฐานอุตสาหกรรมไมซ์ให้กว้างขวางสู่ทุกภูมิภาค เตรียมประกาศเปิดตัวครั้งแรกในงาน “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ” วันที่ 2 กันยายนนี้ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

            นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บยึดมั่นนโยบายสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ให้กระจายไปยังทุกภูมิภาค เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึง จึงทำให้โครงการไมซ์ซิตี้มีพัฒนาการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด


editor image


            ที่ผ่านมา ทีเส็บ ร่วมกับจังหวัดต่างๆ และองค์กรภาคีพัฒนาไมซ์ซิตี้ขึ้นมาห้าแห่ง ประกอบด้วย คือ กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น และพบว่าความร่วมมือกันส่งผลให้เกิดการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งเรื่องการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจไมซ์ ธุรกิจท่องเที่ยว และการพัฒนาบุคลากรเพื่อป้อนให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ในแต่ละจังหวัด 

            “ความสำเร็จของไมซ์ซิตี้ทำให้มีการประชุม และแสดงสินค้าไปจัดเพิ่มขึ้นในแต่ละจังหวัด ทำให้หลายจังหวัดก็ต้องการจะเป็นไมซ์ซิตี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะเกิดการตื่นตัวไปทั่วประเทศ แต่ก็ต้องไม่ทิ้งมาตรฐานและรักษาคุณภาพให้ดี”

            นายจิรุตถ์ กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา เป็นสองจังหวัดที่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินได้รับการรับรองเป็นเมืองไมซ์ของประเทศไทยเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน, การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากการจัดงานของเมือง, กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม, ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก, สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก, ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง, สภาพแวดล้อมของเมือง และความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย

            ทั้งนี้ ในการเป็นไมซ์ซิตี้ของทั้งสองเมือง ทีเส็บจะร่วมดำเนินการกับทางจังหวัด หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของทางจังหวัดนครราชสีมาและสงขลา โดยจะมุ่งขับเคลื่อนเมืองไมซ์ตามแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้ครบองค์รวมภายใต้ 4 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย 1.พัฒนาช่องทางการตลาดและส่งเสริมกิจกรรมการตลาด ปรับเปลี่ยนและสร้างภาพลักษณ์ของเมืองเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ 2.พัฒนารูปแบบกิจกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนการใช้วัฒนธรรมพื้นเมืองที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมไมซ์และยกระดับกิจกรรมไมซ์ที่มีศักยภาพไปสู่ระดับนานาชาติ 3.สร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรไมซ์ในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และ 4.ยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

            “นอกจากจะสนับสนุนการจัดงานไมซ์ภายในจังหวัดให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่แล้ว ที่สำคัญคือเราอยากจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อไปในระยะยาว” 

            โครงการ จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ ในวันที่ 2 กันยายนนี้ โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานของงานและกล่าวปาฐกถาในงาน นอกเหนือจากภายในงานจะมีการประกาศไมซ์ซิตี้ใหม่จังหวัดนครราชสีมาและสงขลาอย่างเป็นทางการแล้ว ยังมีกิจกรรมสำคัญทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์ และเปิดตลาดซื้อขายงานไมซ์ในราคาพิเศษ โดยผู้ประกอบการจำนวนมากจากทั้งสถานจัดประชุม สายการบิน โรงแรม มาเสนอบริการไมซ์แก่ผู้สนใจภายในรอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

            ด้าน จังหวัดนครราชสีมา กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นไมซ์ซิตี้ตามอัตลักษณ์เมืองให้เป็น “เมืองไมซ์มรดกโลกศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยอิงกับจุดเด่นของจังหวัด 5 ด้าน คือ การเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของประเทศ, การมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย, การมีแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นจำนวนมาก, การเป็นศูนย์กลางการค้าและแหล่งชอปปิ้งของภูมิภาค และการมีวัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์


editor image


            นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ทุกมิติ ทั้งด้านการคมนาคมที่เข้าถึงสถานที่จัดงาน การประชุม งานแสดงสินค้า บุคลากรคุณภาพ มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมโดดเด่น ผสมผสานกับกิจกรรมอีเวนต์ที่หลากหลายได้อย่างลงตัว และเสน่ห์อีกอย่างของจังหวัด คือความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สุดของภาคอีสาน มรดกโลกในพื้นที่เขาใหญ่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชและอุทธยานธรณีโคราช ทั้งหมดนี้จะสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่แตกต่างแก่ผู้มาเยือนโคราชไมซ์ซิตี้อย่างแน่นอน

            ส่วน จังหวัดสงขลา กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นไมซ์ซิตี้ตามอัตลักษณ์เมือง คือ "เมืองไมซ์พหุวัฒนธรรมที่จะสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ จากการค้าชายแดน การบริการ และการลงทุนสำหรับภาคใต้" ด้วยจุดเด่น 5 ด้าน คือ ความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยพุทธ ไทยจีน และไทยมุสลิม, ความเป็นศูนย์กลางราชการของภาคใต้, ความเป็นศูนย์กลางธุรกิจ, ศูนย์กลางการค้าและช้อปปิ้ง และศูนย์รวมสถาบันการศึกษาของภาคใต้ 


editor image


นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขอบคุณในความร่วมมือ จากภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคการศึกษามหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ที่ร่วมผลักดันให้จังหวัดสงขลาได้รับเลือกเป็นไมซ์ซิตี้เมืองแห่งอุตสาหกรรมไมซ์อีกหนึ่งแห่งของประเทศไทย โดยจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน การบริการ และคมนาคม ที่สำคัญของภาคใต้ตอนล่าง อีกทั้งเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และได้รับการขนานนามให้เป็น “ศูนย์กลางการค้าชายแดนใต้ และความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม” นับจากนี้ สงขลาจะเป็นเมืองศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ งานอีเวนต์ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า ด้วยความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง รวมไปถึงศักยภาพของสถานที่จัดงาน เช่น ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ภายในโรงแรม ซึ่งทางจังหวัดเองมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นจุดหมายปลายของการจัดงานไมซ์ ที่สามารถรองรับการจัดงานได้ตั้งแต่ระดับภูมิภาค ประเทศ ไปจนถึงระดับนานาชาติต่อไป

#####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี    ผู้อำนวยการฝ่าย. โทรศัพท์  0 2694 6000    อีเมล Parichat_s@tceb.or.th 

นางสาวขวัญชนก อดทน  ผู้จัดการ  โทรศัพท์ 0 2694 6000    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท วิเสจ จำกัด

ยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ  โทรศัพท์ 02 616 6749-50


แชร์บทความ