รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)<br>เรื่อง การขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉิน คราวที่ 3 และการผ่อนปรนระยะที่ 5 วันที่ 4 กรกฏาคม 2563

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง การขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉิน คราวที่ 3 และการผ่อนปรนระยะที่ 5

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563


ตามที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ของรัฐบาล เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไป ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11) เพื่อผ่อนคลายมาตรการตามข้อกำหนดต่างๆเป็นระยะที่ 5 ให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมได้ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเปิดเรียนในโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อย่างเคร่งครัด 

2. การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่างๆ

กิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

    2.1 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ สามารถเปิด ตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกิน 22.00 น. ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เปิดตามเวลาทำการปกติ

    2.2 สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนดจนถึง 24.00 น. การขายอาหาร เครื่องดื่ม ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป สามารถให้บริการหลังเวลา 24.00 น. ได้ แต่ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และห้ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    2.3 ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต เปิดดำเนินการโดยจำกัดช่วงเวลา

    2.4 สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา เปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

3. การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีของทุกศาสนา 

ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับมาตรการ แนวปฏิบัติการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และคำแนะนำขององค์กรปกครองทางศาสนา

4. การขนส่งสาธารณะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดูแล ตรวจสอบขนส่งสาธารณะทุกประเภทให้เป็นไปตามมาตรการ แนวปฏิบัติการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด 

5. การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้าประเทศเพื่อการขนส่งสินค้า

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเปิดช่องทางเข้าออกเฉพาะการนำเข้าส่งออกสินค้าได้ตามความจำเป็น และปฏิบัติตามมาตรการ แนวปฏิบัติการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

6. มาตรการป้องกันโรค

เจ้าของสถานที่และผู้จัดกิจกรรมทุกรูปแบบทุกประเภท ต้องมีมาตรการป้องกันโรคดังนี้

    6.1 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และคัดกรองผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ

    6.2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

    6.3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดจำนวนคนไม่ให้แออัด

    6.4 มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

    6.5 เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ก่อน ระหว่าง หลัง กิจกรรมและมีระบบแอปพลิเคชั่นติดตามตัว

7. การรักษาความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันโรค

เจ้าของสถานที่ ผู้จัดกิจกรรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด หากพบการกระทำที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด พนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดระยะเวลาให้เจ้าของสถานที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจสั่งให้เปิดดำเนินการสถานที่ดังกล่าวได้

8. การประสานงาน

กรณีที่เกิดปัญหา ให้ประสานงานกับคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 


ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป


อ้างอิง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0027.PDF

        http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0030.PDF

        http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/153/T_0031.PDF


###


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000 

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19  หรือ info@tceb.or.th


การผ่อนปรนระยะที่ 5

editor image

แชร์บทความ