รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง เงื่อนไขการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง เงื่อนไขการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563


ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในต่างประเทศยังคงรุนแรง จึงจำเป็นที่จะต้องคงมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศ เพื่อควบคุมและป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดระรอกใหม่ในประเทศ และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. อากาศยานที่สามารถทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยได้ คือ

1.1 อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military Aircraft)

1.2 อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)

1.3 อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

1.4 อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่ง สิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) (Humanitarian aid, medical and relief Flights) 

1.5 อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation flights)

1.6 อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo flights)

1.7 อากาศยานที่ขนส่งบุคคลตามที่กำหนดในข้อ 2 

2. การเดินทางเข้าประเทศทางอากาศยานของบุคคลประเภทดังต่อไปนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ ปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามกฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายโรคติดต่อ กฎหมายการเดินอากาศ และกฎหมายการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

2.1 ผู้มีสัญชาติไทย

2.2 ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอนุญาต

2.3 บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนรัฐบาล หน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หน่วย งานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงต่างประเทศอนุญาต ที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย และคู่สมรส บิดา มารดา บุตร ของบุคคลดังกล่าว

2.4 ผู้ขนส่งสินค้า

2.5 ผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานที่เดินทางมาตามภาระกิจและมีกำหนดเดินทางออก นอกประเทศชัดเจน

2.6 ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่เป็นคู่สมรส บิดา มารดา ของผู้มีสัญชาติไทย

2.7 ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือได้รับอนุญาติให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

2.8 ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยตามกฏหมาย รวมถึงคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว 

2.9 ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาในประเทศไทยที่ทางการไทยรับรอง รวมถึง บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียนนอกระบบตาม       กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถานศึกษาอื่นของเอกชนซึ่งมีสถานะคล้ายกัน 

2.10 ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นในการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทยและผู้ติดตามบุคคลดังกล่าว (ผู้ที่มารักษาโรคโควิด-19 ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ)

2.11 ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศตามข้อตกลงพิเศษ (Special arrangement) 

กับต่างประเทศ

บุคคลผู้เดินทางเข้ามาในประเทศตามข้อ 2 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563อ้างอิง https://www.caat.or.th/th/archives/51887

###


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000 

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19  หรือ info@tceb.or.th


การเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

editor image

editor image

editor image
แชร์บทความ