รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) และการผ่อนปรนระยะที่ 4 <br>วันที่ 16 มิถุนายน 2563

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) และการผ่อนปรนระยะที่ 4 
วันที่ 16 มิถุนายน 256


จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในปัจจุบันที่มียอดผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงและมีแนวโน้มสถานการณ์ในทางที่ดีขึ้น รัฐบาลจึงเห็นสมควรที่จะผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เป็นช่วงที่ 4 ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินมาก่อนแล้ว นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว)

ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563

2. การผ่อนผันใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 

โรงเรียนนานาชาติ สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนรวมไม่เกิน 120 คน สามารถจัดการเรียนหรือฝึกอบรมได้ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด การเปิดเรียนของโรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด  

3. การผ่อนคลายกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต 

3.1 การจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า การจัดเลี้ยง งาน พิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมหรสพ ห้อง ประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานที่อื่นๆให้ดำเนินการได้

3.2 อนุญาตให้ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่อง ดื่มทั่วไป งดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตให้เปิด)

3.3 สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถาน บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย สถานสงเคราะห์ แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ เปิดให้บริการรายวันได้

3.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 

3.5 การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ดำเนินการได้ โดยมีจำนวน ผู้แสดง ผู้ร่วมรายการ คณะทำงาน ไม่เกิน 150 คน และจำนวนผู้ชมไม่เกิน 50 คน 

4. การผ่อนคลายกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ 

4.1 อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม นวดบริเวณใบหน้าในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือ สถานประกอบการนวดแผนไทย เปิดดำเนินการได้ (อาบ อบ นวด ยังไม่อนุญาตให้เปิด)

4.2 การออกกำลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ ลานกีฬากลางแจ้ง

4.3 สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นเครื่องเล่นติดตั้งชั่วคราว เช่น บ้านบอล บ้านลม  

4.4 สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การเรียนการสอนกีฬาทุกประเภท เปิดดำเนินการได้ สามารถจัดการแข่งขันและถ่ายทอดผ่านสื่อได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน (สนามชนโค ชนไก่ กัดปลา ยังไม่อนุญาตให้เปิด)

4.5 ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 

5. การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด 

การขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท ได้แก่ รถโดยสารประจำทาง รถปรับอากาศ รถตู้ รถไฟ เรือ เครื่องบิน ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด หากพบการกระทำที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด พนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดระยะเวลาให้เจ้าของสถานที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจสั่งให้เปิดดำเนินการสถานที่ดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

อ้างอิง 

https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/10.pdf

###


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000 

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19  หรือ info@tceb.or.th


ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) และการผ่อนปรนระยะที่ 4


editor image

editor image

editor image

editor image

editor image

editor image

editor image

editor image

แชร์บทความ