รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)<br>เรื่อง ขยายเวลาการให้บริการและเปิดดำเนินงานท่าอากาศยานในประเทศเพิ่มเติม วันที่ 9 มิถุนายน 2563

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง ขยายเวลาการให้บริการและเปิดดำเนินงานท่าอากาศยานในประเทศเพิ่มเติม
วันที่ 9 มิถุนายน 2563


เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยานเป็นการเพิ่มเติม 

โดยได้ขยายเวลาการให้อากาศยานขึ้นลงได้ระหว่างเวลา 06.00 – 20.00 น. และอนุญาตให้ท่าอากาศยานในประเทศเปิดดำเนินการเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ท่าอากาศยานที่ให้บริการเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศ 25 แห่ง

1. ท่าอากาศยานขอนแก่น
2. ท่าอากาศยานชุมพร
3. ท่าอากาศยานตาก
4. ท่าอากาศยานตราด
5. ท่าอากาศยานตรัง
6. ท่าอากาศยานนครพนม
7. ท่าอากาศยานนครราชสีมา
8. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
9. ท่าอากาศยานน่านนคร
10. ท่าอากาศยานนราธิวาส
11. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
12. ท่าอากาศยานปาย
13. ท่าอากาศยานพิษณุโลก
14. ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์
15. ท่าอากาศยานแพร่  
16. ท่าอากาศยานแม่สอด
17. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
18. ท่าอากาศยานระนอง
19. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
20. ท่าอากาศยานเลย
21. ท่าอากาศยานลำปาง
22. ท่าอากาศยานสกลนคร
23. ท่าอากาศยานสุโขทัย
24. ท่าอากาศยานอุดรธานี 
25. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ท่าอากาศยานที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ 10 แห่ง

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. ท่าอากาศยานดอนเมือง
3. ท่าอากาศยานเชียงใหม่
4. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย       
5. ท่าอากาศยานหาดใหญ่
6. ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
7. ท่าอากาศยานหัวหิน
8. ท่าอากาศยานกระบี่
9. ท่าอากาศยานสมุย
10. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป


อ้างอิง 

https://www.caat.or.th/th/archives/51142

###


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000 

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19  หรือ info@tceb.or.th

แชร์บทความ