รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)<br>เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) วันที่ 18 พฤษภาคม 2563


เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) กลับมารุนแรงและคงความต่อเนื่องของมาตรการควบคุมเพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเพิ่มเติม ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.  2563 ขยายระยะเวลาห้ามอากาศยานที่มีผู้โดยสารทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันทื่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น.


โดยยกเว้นอากาศยานดังต่อไปนี้

    1.) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military Aircraft)

    2.) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing)

    3.) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical Landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

    4.) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19 (Humanitarian Aid, Medical and Relief Flights)

    5.) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation)

    6.) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo Aircraft)

บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้รับการยกเว้น จะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เช่น การกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  

ทั้งนี้  บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อ้างอิง https://www.caat.or.th/th/archives/50431


###


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000 

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19  หรือ info@tceb.or.th


ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

editor image

แชร์บทความ