รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง การเปิดให้บริการท่าอากาศยานและสายการบินภายในประเทศ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง การเปิดให้บริการท่าอากาศยานและสายการบินภายในประเทศ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563


ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้สามารถผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคง ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกและตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณสุข จึงมีการเปิดดำเนินงานท่าอากาศยานภายในประเทศจำนวน 28 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และ เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ เฉพาะระหว่างเวลา 07.00 – 19.00 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ท่าอากาศยานที่ให้บริการเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศ (Domestic Flight) 18 แห่ง

 1. ท่าอากาศยานน่านนคร
 2. ท่าอากาศยานพิษณุโลก
 3. ท่าอากาศยานแพร่ 
 4. ท่าอากาศยานแม่สอด
 5. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
 6. ท่าอากาศยานพิษณุโลก
 7. ท่าอากาศยานแพร่ 
 8. ท่าอากาศยานแม่สอด
 9. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
 10. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
 11. ท่าอากาศยานเลย
 12. ท่าอากาศยานสกลนคร
 13. ท่าอากาศยานตรัง
 14. ท่าอากาศยานระนอง
 15. ท่าอากาศยานชุมพร
 16. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
 17. ท่าอากาศยานอุดรธานี
 18. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

ท่าอากาศยานที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ (Domestic Flight) และต่างประเทศ (International Flight) 10 แห่ง

 1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 2. ท่าอากาศยานดอนเมือง
 3. ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 4. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 5. ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 6. ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
 7. ท่าอากาศยานหัวหิน
 8. ท่าอากาศยานกระบี่
 9. ท่าอากาศยานสมุย
 10. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

โดยท่าอากาศยานภูเก็ตขยายระยะเวลาการปิดดำเนินงาน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น. ตามคำสั่ง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่ 103/2563

ห้ามท่าอากาศยานทั้ง 28 แห่งให้บริการแก่อากาศยานที่ขนส่งคนโดยสารจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย ยกเว้นอากาศยานดังต่อไปนี้ 

 1. อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military Aircraft)
 2. อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing)
 3. อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical Landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
 4. อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) (Humanitarian Aid, Medical and Relief Flights) 
 5. อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
 6. อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo Aircraft)

ท่าอากาศยานทั้ง 28 แห่ง อาจเปิดให้อากาศยานขึ้นลงนอกระยะเวลาตามที่กำหนดได้ ในกรณีที่อากาศยานนั้นเป็นอากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military Aircraft) ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing) ขอลงทางเทคนิค (Technical Landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

สายการบินภายในประเทศที่เปิดให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ 5 แห่ง (International Airport)

 1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเปิดให้บริการ 15 พฤษภาคม 2563
 2. ท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 3. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์
 4. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ 
 5. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ผู้ดำเนินการเดินอากาศต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการจำกัดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่และมาตรการป้องกันโรคตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆกำหนด ให้ผู้โดยสารได้รับทราบในขั้นตอนการจำหน่ายบัตรโดยสารและเมื่อผู้โดยสารแสดงตนก่อนขึ้นเครื่อง (Check in) หากผู้โดยสารแจ้งความประสงค์ขอเลื่อนการเดินทางออกไปเนื่องจากไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด ให้ออกบัตรโดยสารให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้โดยสารเที่ยวบินในประเทศขาเข้าทุกคนต้องกรอกใบ ต.8 คค. หรือแบบฟอร์มของสาธารณสุขจังหวัดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตัวตามแนวทางปฏิบัติ มาตรการ ข้อบังคับต่างๆตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) อย่างเคร่งครัด ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางในเส้นทางต่างๆให้สอบถามข้อมูลโดยตรงกับสายการบินและประกาศของจังหวัดก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


อ้างอิง

https://www.caat.or.th/th/archives/50166

https://www.caat.or.th/th/archives/50123


###


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000 

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 or info@tceb.or.th


สายการบินที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ 

editor image


editor image


editor image


editor image


editor image


editor image

แชร์บทความ