รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) <br>เรื่อง แนวปฏิบัติการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศ (Domestic Flights) วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง ขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินและมาตรการผ่อนปรนการดำเนินกิจการหรือกิจกรรมบางประเภท
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563


ขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) เพื่อให้การดำเนินงานยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยเร็ว นายกรัฐมนตรี จึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

    1. ) การห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

    2. ) ห้ามการใช้สถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการเรียนการสอน สอบ ฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

    3. ) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ การประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง การแจกอาหารหรือสิ่งของ 

    4. ) ห้ามการขึ้นลงของอากาศยาน เว้นแต่เป็นไปตามประกาศที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกำหนด

    5. ) ผู้เดินทางเข้ามาในประเทศต้องปฏิบัติตามกฏและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ต้องแยกกัก หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ซึ่งทางราชการกำหนดไว้

    6. ) ผู้ที่ถูกสั่งให้กักกันตัว ต้องปฏิบัติตามกฏและคำสั่งอย่างเคร่งครัด

    7. ) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่รับผิดชอบเป็นการ ชั่วคราว จนกว่าจะได้ประเมินสถานการณ์และมีข้อกำหนดให้ผ่อนคลายต่อไป ดังนี้ โรงมหรสพ สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก สวนสัตว์ สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือการละเล่นอื่นในทำนองเดียวกัน สนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต สระว่ายน้ำสาธารณะ สนามชนไก่ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดสาธารณะ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ สนามมวย โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ สนามม้าสถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้าและสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด

    8. ) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถออกคำสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มเติม รวมทั้งสามารถพิจารณาจำกัด สั่งห้ามดำเนินการ สั่งงดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากที่ได้ประกาศไว้ภายในพื้นที่รับผิดชอบ

    9. ) การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธี ให้เป็นไปตามดุลยพินิจและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแล ผู้ปกครองศาสนสถานนั้น

    10. ) งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

อ้างอิง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0001.PDF

มาตรการผ่อนปรนการดำเนินกิจการหรือกิจกรรมบางประเภท
ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคง ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกและตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณสุข นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ เพื่อผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ทั่วราชอาณาจักรตามความพร้อม โดยทุกสถานที่ต้องจัดระเบียบการใช้บริการตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

    1.1. )  การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
ร้านในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ให้บริการโดยนำกลับไปบริโภคที่อื่น หากต้องการให้บริการในสถานที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด สำหรับร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มที่จำหน่ายสุรา ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

    1.2. ) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์
เปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร (ซื้อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) ร้านขายยา สินค้าที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม ธนาคาร และที่ทำการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น

    1.3. ) ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่งขนาดย่อม ชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และ ตลาดนัด
เปิดโดยต้องควบคุมทางเข้า-ออก มีการวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ใช้และผู้ให้บริการ เว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและการรอชำระเงิน

    1.4. ) ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม
บริการได้เฉพาะ สระ ตัด ซอยผม แต่งผม ห้ามมีผู้นั่งรอในร้าน

2. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ

    2.1. )  โรงพยาบาล คลินิก สถานทันตกรรมหรือสถานพยาบาลทุกประเภทที่จัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย 

    2.2. ) สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุม ไม่มีการแข่งขัน ในกรณีของสโมสร คลับเฮาส์ หรือร้านอาหารในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด

    2.3. ) สนามกีฬาเฉพาะกีฬากลางแจ้ง
ผู้เล่นต้องมีระยะห่างทางสังคม เช่น เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุม ไม่มีการแข่งขัน ในกรณีของสโมสร คลับเฮาส์หรือร้านอาหารในพื้นที่ดังกล่าวให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด  

    2.4. ) สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา
เปิดได้เฉพาะพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อการ เดิน วิ่ง ขี่จักรยาน หรือออกกำลังกายส่วนบุคคล โดยไม่มีผู้ชมมาชุมนุม ไม่มีการแข่งขัน การละเล่น การแสดง

    2.5. ) สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ และต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามราชการกำหนด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมถึงการจัดระบบอื่นๆ อาทิ การนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ไม่ให้ผู้ใช้บริการรออยู่ในสถานที่เดียวกัน โดยทั้งหมดให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจ ให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปรามได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือเป็นอันตรายต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ให้เสนอผู้มีอำนาจตามกฎหมายสั่งปิดสถานที่นั้นเฉพาะราย 


อ้างอิง

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0004.PDF


###


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000 

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 or info@tceb.or.th


ขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

editor image


มาตรการผ่อนปรนการดำเนินกิจการหรือกิจกรรมบางประเภท

editor image


editor image


editor image      editor image


แชร์บทความ