รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) <br>เรื่อง แนวปฏิบัติการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศ (Domestic Flights) วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง แนวปฏิบัติการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศ

(Domestic Flights) วันที่ 1 พฤษภาคม 2563


เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศแนวปฏิบัติการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้

1. จำกัดจำนวนที่นั่งให้บริการ การจำหน่ายบัตรต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ที่นั่งระหว่างผู้โดยสารแต่ละคนเว้นแต่

    1.1) สภาพของที่นั่งมีระยะห่างเพียงพอที่ป้องกันการแพร่เชื้อได้

    1.2) อากาศยานขนาดเล็กที่ให้บริการแบบเช่าเหมาลำ มีจำนวนที่นั่งทั้งหมดไม่เกิน 19 ที่นั่ง

    1.3) อากาศยานที่มีที่นั่งทั้งหมดไม่เกิน 90 ที่นั่ง ให้จำหน่ายบัตรโดยสารได้ไม่เกิน 70% ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด

2. ตรวจอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสาร หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ หากวินิจฉัยว่ามีความเสี่ยง ให้งดการออกบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) แก่ผู้โดยสาร

3. ต้องรักษาระยะห่างของผู้โดยสารตลอดการเดินทาง รวมถึงขั้นตอนการลำเลียงผู้โดยสารขึ้น-ลงจากอากาศยาน ไม่ว่าจะด้วยการเดินเท้า การใช้รถบัสหรือสะพานเทียบการจัดเก็บสัมภาระเหนือศีรษะและการเข้าแถวรอใช้ห้องน้ำ โดยต้องรักษาระยะห่างที่เหมาะสมสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วย

4. กำหนดให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ตลอดเวลาตั้งแต่ขึ้นเครื่องจนออกจากเครื่อง ทั้งนี้ในระหว่างขั้นตอนการออกบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ให้ตรวจสอบว่าผู้โดยสารมีหน้ากากอนามัยหรือไม่ ถ้าพบว่าไม่มีให้งดการออกบัตรขึ้นเครื่องแก่ผู้โดยสาร

5. งดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการบิน รวมทั้งห้ามผู้โดยสารรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่นำติดตัวมา ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็น ลูกเรือพิจารณาจัดน้ำดื่มให้แก่ผู้โดยสารได้ โดยเว้นระยะห่างจากผู้โดยสารคนอื่นให้มากที่สุด

6. เตรียมแอลกอฮอล์เจลไว้ให้บริการแก่ผู้โดยสาร

7. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยานให้ใช้อุปกรณ์ช่วยป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment (PPE)) ดังนี้

    7.1) นักบินให้สวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask)

    7.2) ลูกเรือให้สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือยาง (Disposable Medical Rubber Gloves) ตลอดเวลาปฏิบัติการบิน โดยสามารถหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติมได้ เช่น แว่นตา อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าจากของเหลวติดเชื้อ (Face Shield) หรือชุดป้องกันเชื้อโรค

8. การปฏิบัติการบินที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 90 นาที ให้สำรองที่นั่ง 2 แถวหลังสุดด้านใดด้านหนึ่งไว้สำหรับแยกกัก ผู้โดยสารที่ป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค

9. หากพบผู้โดยสารหรือลูกเรือที่มีอาการป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะอยู่บนอากาศยาน ให้ดำเนินมาตรการ On-board Emergency Quarantine ดังนี้

    9.1) แยกกักผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าป่วยนั่งที่นั่งริมหน้าต่างด้านขวาแถวหลังสุด ให้ห่างจากผู้โดยสารคนอื่นมากที่สุด

    9.2) กันห้องน้ำห้องหลังสุดไว้ใช้สำหรับกรณีการกักกันโรคโดยเฉพาะ

    9.3) มอบหมายหน้าที่ให้ลูกเรือหนึ่งคนทำหน้าที่ในพื้นที่แยกกักและลูกเรือคนดังกล่าวต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับลูกเรือคนอื่นในระยะน้อยกว่า 2 เมตร

    9.4) นักบินผู้ควบคุมอากาศยานแจ้งข้อมูลการตรวจพบผู้โดยสารหรือลูกเรือที่มีอาการป่วย หรือสงสัยว่าจะป่วย ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศทราบ

10. แจ้งเตือนผู้โดยสารเพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขก่อนการเดินทางและในระหว่างการ เดินทาง เพื่อให้ทราบว่าการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสวมหน้ากากอนามัยและมาตรการทางสาธารณสุขอย่างอื่นบนอากาศยานเป็นความผิดและอาจได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ

11. ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติการบินให้ทำการฆ่าเชื้อโรค (Disinfection) ในส่วนของห้องโดยสารตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

อ้างอิง

https://www.caat.or.th/th/archives/49815

https://newsroom.airasia.com/news/2020/4/28/covid-19-flying-safe-with-airasia-safety-measures-airasia-implements-on-ground-and-in-flight-th


###

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19  หรือ info@tceb.or.th


แนวทางการให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ (Domestic Flights)

editor image

แชร์บทความ