รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)<br>เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) วันที่ 30 เมษายน 2563

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

(คราวที่ 1) วันที่ 30 เมษายน 2563


    ตามที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาปัจจุบันแม้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ปรากฏอยู่ในประเทศไทย และสถานการณ์ระบาดในหลายประเทศยังคงรุนแรง ทั้งยังมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตลอดจนการไปมาหาสู่ข้ามจังหวัด และการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลให้มีโอกาสเกิดการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างรุนแรงขึ้นอีกครั้ง

    องค์การอนามัยโลกได้เตือนเรื่องการผ่อนคลายหรือการยกเลิกมาตรการป้องกันโรคในแต่ล่ะประเทศ ที่ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพราะเป็นที่ปรากฏในบางประเทศแล้วว่าหลังการผ่อนคลายมาตรการ ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อย่างรุนแรงขึ้นอีกครั้ง

    ดังนั้น นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 จึงให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งรัฐบาลจะประเมินสถานการณ์ โดยอาจเพิ่มความเข้มงวดหรือผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการตามข้อมูลของฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และฝ่ายเศรษฐกิจ 

อ้างอิง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/098/T_0040.PDF

###


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 หรือ info@tceb.or.th


ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ครั้งที่ 1)

editor image


แชร์บทความ