ทีเส็บ ร่วมสร้างองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ 'งดรับของขวัญ' (No Gift Policy) ในทุกเทศกาล


นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ร่วมสานต่อนโยบาย 'งดรับของขวัญ' ในทุกเทศกาล เพื่อร่วมสร้างองค์กรโปร่งใสและคุณธรรม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ให้ร่วมดำเนินงานภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล รวมไปถึงความโปร่งใสที่หน่วยงานภาครัฐพึงจะปฎิบัติร่วมกัน