นายธานี แสงรัตน์

editor image


วันเดือนปีเกิด                    25 สิงหาคม 2510

วันครบเกษียณอายุ           30 กันยายน 2570

สถานภาพการสมรส          สมรส

ชื่อคู่สมรส                          นางชลทิพย์ แสงรัตน์ (กาภู ณ อยุธยา)

บุตร                                    2 คน


การศึกษา

1. Bachelor of Arts, Southern Illinois University สหรัฐอเมริกา

2. Master of Public and International Affairs, University of Pittsburgh สหรัฐอเมริกา

3. หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 4 สถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2555

4. โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยนักบริหาร สานักงาน ก.พ. พ.ศ. 2555


ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2536        

    - ดำรงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก

พ.ศ. 2538        

    - ดำรงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

    - ดำรงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

พ.ศ. 2539

    - ดำรงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 5 สานักงานเลขานุการรัฐมนตรี

    - ดำรงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองนโยบายและวางแผน สานักงานปลัดกระทรวง

พ.ศ. 2540

    - ดำรงตาแหน่ง เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

พ.ศ. 2541

    - ดำรงตาแหน่ง เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

พ.ศ. 2544

    - ดำรงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ

    - ดำรงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองการประชุมระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ

พ.ศ. 2545

    - ดำรงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ

    - ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง Assistant to Regional Advisor ขององค์การระหว่าง ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

พ.ศ. 2546

    - ดำรงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ

พ.ศ. 2548

    - ดำรงตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 7 กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ

พ.ศ. 2550

    - ดำรงตาแหน่ง ที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 7) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

11 ธ.ค. 2551

    - ดำรงตาแหน่ง ที่ปรึกษา (นักการทูต ระดับชานาญการ) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

พ.ศ. 2553

    - ดำรงตาแหน่ง ผู้อานวยการกอง (ผู้อานวยการ ระดับต้น) กองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก

พ.ศ. 2558

    - ดำรงตาแหน่ง รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมเอเชียตะวันออก

พ.ศ. 2559

    - ดำรงตาแหน่ง กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

พ.ศ. 2561

    - ดำรงตาแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

    - ดำรงตาแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมสารนิเทศ


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

1. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  เมื่อ 5 ธันวาคม 2541

2. ตริตาภรณ์ช้างเผือก  เมื่อ 5 ธันวาคม 2543

3. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  เมื่อ 5 ธันวาคม 2548

4. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  เมื่อ 5 ธันวาคม 2553

5. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  เมื่อ 5 ธันวาคม 2558