นายพัฒนา สิทธิสมบัติ

board

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

อายุ 61 ปี

การศึกษา

  • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

ประสบการณ์ทำงาน

2558 - 2562 ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
2561 – 2562 ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ด้านเศรษฐกิจ
2562 ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงราย
2563 ประธานบีสคลับจังหวัดเชียงราย/ประธานบีสคลับแห่งประเทศไทย