นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

board

กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการ สสปน.)

อายุ 50 ปี

การศึกษา

  • 2539               ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต The America University, Washington D.C
  • 2535               ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

2556 – ปัจจุบัน       รองผู้อำนวยการ สสปน. สายงานบริหารและสนับสนุนกลยุทธ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
2553 – 2556         ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
2546 – 2553         ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ สสปน. และ รักษาการผู้อำนวยการโครงการปิดทองหลังพระ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
2546 – 2549         ผู้จัดการการตลาด ฝ่ายการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
2540 – 2546         เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การฝึกอบรม

- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 14 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7 การพัฒนาศักยภาพเพื่อผู้บริหารระดับสูง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย