นายเชิดเกียรติ อัตถากร

editor image


วัน เดือน ปีเกิด :  ๒๔ กันยายน ๒๕๐๗


การศึกษา             - อักษรศาสตรบัณฑิต(ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

                        - อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มหาวิทยาลัยศิลปากร

                        - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(การต่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                        - Master of Arts (Development Studies) Institute of Social Studies เนเธอร์แลนด์

                        - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.๕๖) 


การรับราชการ

    พ.ศ. ๒๕๕๐ - ผู้อำนวยการกองยุโรป๑กรมยุโรป

    พ.ศ. ๒๕๕๐ - ผู้อำนวยการกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ กรมองค์การระหว่างประเทศ

    พ.ศ. ๒๕๕๑ - เจ้าหน้าที่การทูต๘สานักงานรัฐมนตรี

                 - ผู้อำนวยการกองสันติภาพความมั่นคงและการลดอาวุธ

    พ.ศ. ๒๕๕๓ - อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

    พ.ศ. ๒๕๕๕ - รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ

    พ.ศ. ๒๕๕๘ - รองอธิบดี กรมอาเซียน

    พ.ศ. ๒๕๕๙ - รองอธิบดี กรมเอเชียตะวันออก

    พ.ศ. ๒๕๖๐ - เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา

    พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน-อธิบดี กรมสารนิเทศ