banner

นิทรรศการ WHAT’S BEHIND THE STREET

WHAT'S BEHIND THE STREET เป็นการนำเสนอภาพถนนเจริญกรุงยุคปัจจุบันผ่านมุมมองของศิลปิน Urban Art แนวหน้าของเมืองไทย 3 คน เพื่อหวังผลักดันการทำงานศิลปะให้เป็นมากกว่าการหากำไร และสะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละคนต่อย่านเจริญกรุงและย่านใกล้เคียง โดยงานที่จัดแสดงเป็นงานสื่อผสมแนว Urban Art เช่น งานสีสเปรย์ งานเพ้นท์ งานภาพพิมพ์ และงาน Character Design ร่วมค้นหาว่าศิลปินแต่ละคนมีมุมมองอย่างไรต่อความเป็นมาของถนนเจริญกรุง ได้ที่ เซ็นทรัล : ดิ ออริจินัล สโตร์

แชร์บทความ

Date

09 ก.ค. - 10 ก.ค. 2565

Venue

Central: The Original Store , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

นิทรรศการ WHAT’S BEHIND THE STREET

Detail

WHAT'S BEHIND THE STREET เป็นการนำเสนอภาพถนนเจริญกรุงยุคปัจจุบันผ่านมุมมองของศิลปิน Urban Art แนวหน้าของเมืองไทย 3 คน เพื่อหวังผลักดันการทำงานศิลปะให้เป็นมากกว่าการหากำไร และสะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละคนต่อย่านเจริญกรุงและย่านใกล้เคียง โดยงานที่จัดแสดงเป็นงานสื่อผสมแนว Urban Art เช่น งานสีสเปรย์ งานเพ้นท์ งานภาพพิมพ์ และงาน Character Design ร่วมค้นหาว่าศิลปินแต่ละคนมีมุมมองอย่างไรต่อความเป็นมาของถนนเจริญกรุง ได้ที่ เซ็นทรัล : ดิ ออริจินัล สโตร์

แชร์บทความ