banner

ดีเฟ้นส์ แอนด์ ซิคิวรีตี้ 2022

งานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

แชร์บทความ

Date

29 ส.ค. - 01 ก.ย. 2565

Venue

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค , นนทบุรี

Website

Link

Title

ดีเฟ้นส์ แอนด์ ซิคิวรีตี้ 2022

Detail

งานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

แชร์บทความ