banner

Thai Water Expo 2024

Thai Water Expo 2024 จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 8 โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 

2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิรกติ์ โดยเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการด้านทรัพยากรน้ำ และน้ำเสียทีครบวงจรที่สุดและเป็นงานเดียวในประเทศไทย โดยรวบรวมผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้ซื้อคุณภาพจากทั่วอาเซียนเพื่อยกระดับความสำเร็จให้กับอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันในยุคแห่งการช่วงชิงโอกาสอย่างแท้จริง

ภายในงานจะประกอบไปด้วยผู้ออกงานกว่า 250 บริษัท จากหลากหลายประเทศ และคาดการณ์จะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 18,000 คน ครอบคลุมพื้นที่การจัดงานกว่า 15,000 ตารางเมตรเนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์  เป็นศูนย์กลางของอาเซียน อีกทั้งมีการขยายตัวของโครงการต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการทีดี น้ำเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตและธุรกิจ อีกทั้งเป็นหนึ่งสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหากไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้อง โดยปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมเรื่องความแม่นยำวิเคราะห์และเสริมศักยภาพ เพื่อสร้างคุณภาพของนาให้ดียิ่งขึ้นการจัดงาน Thai Water Expo จึงนับว่าเป็นเวทีสำคัญที่จะรวบรวมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอให้อุตสาหกรรมได้มีการนำไปใช้ในธุรกิจอีกทั้งมีสัมมนาให้องค์ความรู้ แนะแนว แก่ผู้ประกอบการอีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคตให้ผู้ประกอบการไทย


สถานที่: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

Website: www.thai-water.com

Facebook: https://www.facebook.com/Thaiwaterexpo


แชร์บทความ

Date

03 ก.ค. - 05 ก.ค. 2567

Venue

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

Thai Water Expo 2024

Detail

Thai Water Expo 2024 จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 8 โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 

2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิรกติ์ โดยเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการด้านทรัพยากรน้ำ และน้ำเสียทีครบวงจรที่สุดและเป็นงานเดียวในประเทศไทย โดยรวบรวมผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้ซื้อคุณภาพจากทั่วอาเซียนเพื่อยกระดับความสำเร็จให้กับอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันในยุคแห่งการช่วงชิงโอกาสอย่างแท้จริง

ภายในงานจะประกอบไปด้วยผู้ออกงานกว่า 250 บริษัท จากหลากหลายประเทศ และคาดการณ์จะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 18,000 คน ครอบคลุมพื้นที่การจัดงานกว่า 15,000 ตารางเมตรเนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์  เป็นศูนย์กลางของอาเซียน อีกทั้งมีการขยายตัวของโครงการต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการทีดี น้ำเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตและธุรกิจ อีกทั้งเป็นหนึ่งสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหากไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้อง โดยปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมเรื่องความแม่นยำวิเคราะห์และเสริมศักยภาพ เพื่อสร้างคุณภาพของนาให้ดียิ่งขึ้นการจัดงาน Thai Water Expo จึงนับว่าเป็นเวทีสำคัญที่จะรวบรวมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอให้อุตสาหกรรมได้มีการนำไปใช้ในธุรกิจอีกทั้งมีสัมมนาให้องค์ความรู้ แนะแนว แก่ผู้ประกอบการอีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคตให้ผู้ประกอบการไทย


สถานที่: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

Website: www.thai-water.com

Facebook: https://www.facebook.com/Thaiwaterexpo


แชร์บทความ