banner

Asia Warehousing Show 2022 & Asia Cold Chain Show 2022

งานนิทรรศการแสดงสินค้าและเวทีพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน Logistics, Supply Chain และการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิหรือ Cold Chain

แชร์บทความ