banner

กรุงเทพฯ เมืองดนตรี

งานประชุมสัมมนาเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิง และงาน Music Showcase ครั้งแรกในประเทศไทย 

Bangkok Music City เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2019 เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการและ Music Showcase นานาชาติขึ้น โดยงานได้กลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในวงการดนตรีระดับภูมิภาค 

สำหรับ Bangkok Music City 2021 เป็นการจัดงานในปีที่ 3 และจัดในรูปแบบ Online 100% เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย


แชร์บทความ

Date

19 พ.ย. - 22 พ.ย. 2564

Venue

Virtual Platform (Youtube LIVE and Gather.Town) , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

กรุงเทพฯ เมืองดนตรี

Detail

งานประชุมสัมมนาเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิง และงาน Music Showcase ครั้งแรกในประเทศไทย 

Bangkok Music City เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2019 เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการและ Music Showcase นานาชาติขึ้น โดยงานได้กลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในวงการดนตรีระดับภูมิภาค 

สำหรับ Bangkok Music City 2021 เป็นการจัดงานในปีที่ 3 และจัดในรูปแบบ Online 100% เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย


แชร์บทความ