ติดต่อ

ติดต่อ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

อาคารสยามพิวรรธทาวเวอร์ชั้น 25 และ 26 ยูนิต A2 B1 และ B2 989 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 10330