การร้องเรียนทั่วไป

หมายเหตุ: ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ การเก็บและรักษาข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องการร้องเรียนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน

ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) :

สสปน. จะเริ่มดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนเมื่อได้รับข้อมูล หรือ เอกสารครบถ้วนแล้ว โดยผู้ร้องเรียนจะต้องให้ความร่วมมือ ในการให้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐา​นต่อสสปน. ที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่ สสปน. เรียกให้ผู้ร้องเรียนส่งข้อมูล/พยานหลักฐานเพิ่มเติมหรือเชิญผู้ร้องเรียนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเอง แต่ผู้ร้องเรียนไม่ส่งหรือไม่มาให้ข้อมูล/พยานหลักฐานตามที่ สสปน. แจ้ง ดังนั้น สสปน. ขอ​สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว