ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม ไท-ยวน

editor image

ชาวบ้านร้อยละ 80 ของตำบลสมอแขเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากราชบุรี มาตั้งรกรากอยู่ในพิษณุโลกนานกว่าร้อยปี โดยยังรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาวไท-ยวน ไว้อย่างดี มีศูนย์กลางอยู่ที่ ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรม ไท-ยวน เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้าน เรียนรู้การทอผ้า และการทำอาหารเมนูพื้นถิ่น หวังเผยแพร่แง่งามของวัฒนธรรมและสืบสานให้อัตลักษณ์ไท-ยวน อยู่ในชุมชนต่อไป

editor image

กิจกรรมไมซ์

  • เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา และการทอผ้าซิ่น
  • ทำอาหารไท-ยวน เช่น แกงหยวก ผัดเผือก ขนมไต๋ลืม
  • ลองทำดอกเข็มสัญลักษณ์ของความผูกพันรักใคร่

ไมซ์เช็คลิสต์

  • จำนวนที่รองรับได้ 30 คน
  • เหมาะกับ M
  • จัดประชุมได้ที่ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง

  • วัดสมอแข
  • มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
  • สวนสาธารณะบึงราชนก

แชร์บทความ