คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

กรองโดย

ไม่ ทีเส็บเป็นองค์กรสาธารณะที่มีพันธกิจในการส่งเสริมประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการประชุมชั้นนำของเอเชียสำหรับการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติและงานแสดงสินค้านานาชาติ (MICE) โดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการของเรา

รายละเอียดการติดต่อของเรามีดังนี้:


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ชั้น 25 และ 26 ห้อง A2, B1 และ B2

989 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330


โทรศัพท์: +66 2 694 6000

แฟกซ์: +66 2 658 1411

สายด่วนข้อมูล (เมื่ออยู่ในประเทศไทย): 1105

อีเมล์: info@tceb.or.th

ตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทต่างชาติที่เป็นลูกจ้าง ตัวแทน หรือเป็นคนกลางในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย จะต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลให้กับกรมสรรพากร เนื่องจากได้รับรายได้หรือผลกำไรในประเทศไทย

หากบริษัทต่างชาติที่ไม่มีตัวแทน หรือเป็นคนกลางในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มีความประสงค์จะจัดการประชุมในประเทศไทย จะต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลให้กับกรมสรรพากรแต่ระยะเวลาพำนักอยู่ในช่วงระยะเวลา 180 วัน หรือน้อยกว่า

บริษัทไม่ต้องจ่ายภาษี อย่างไรก็ตามหากมีผู้เข้าร่วมประชุมคนไทย จะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบฟอร์ม ภ.พ.36

ขึ้นอยู่กับคำจำกัดความของสถานประกอบธุรกิจสำหรับแต่ละประเทศที่ให้การลงทะเบียน

ชาวต่างชาติที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการประชุมนั้น อ้างอิงตามมาตรา 41 แห่งประมวลรัษฎากรไทย ระบุว่ารายได้จากแหล่งที่มาในประเทศไทยต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จ่ายให้กรมสรรพากร (แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90)

บริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยดังที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้คำนิยามไว้ว่า เป็นบริษัทที่มีภูมิลำเนาและการประกอบธุรกิจในประเทศไทย จึงต้องส่งงบการเงินพร้อมแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 50 และ 51 ไปยังกรมสรรพากร (ข้อบังคับนี้ไม่สามารถใช้กับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศ และมุ่งหมายจะจัดประชุมในประเทศไทย)

บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่ไม่มีสำนักงานหรือสาขาในประเทศไทย) อาจดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นเวลามากกว่า 1 ปี แต่ต้องน้อยกว่า 3 ปี (เฉพาะในกรณีที่ บริษัท ปฏิบัติตาม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 43) บริษัทดังกล่าวจะได้รับการอนุญาตให้ยื่นขอภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวได้โดยยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราว (แบบฟอร์ม ภ.พ. 01.2) พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้:

 • สำเนาการแต่งตั้งสำนักงานบัญชีตัวแทนและสัญญาผูกพันเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องรับรองโดยสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพากร (ในกรณีที่นักธุรกิจอยู่นอกประเทศไทยและมีตัวแทนในประเทศไทยยื่นคำขอแทน)
 • ในกรณีที่มอบอำนาจ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของตัวมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ และต้องใช้หนังสือในการมอบอำนาจ 
 • สำเนาใบรับรองกิจการร่วมค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) หรือสำเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบธุรกิจ (หากไม่มีค่าตอบแทน)
 • แผนที่และภาพถ่ายของสถานที่ประกอบธุรกิจ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (หากเป็นนิติบุคคล) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย)
 • สำเนาสัญญาที่ระบุถึงทุกฝ่าย มูลค่าของสัญญา และระยะเวลา

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือนิติบุคคลต่างประเทศสามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวในประเทศไทยได้

 คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี้ :


ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้ที่ไหน

ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน หากแต่ต้องส่งแบบฟอร์ม ตท. 10 ในกรณีที่มีการเข้าเมืองหลายครั้งติดต่อกัน โดยจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานแจ้งว่างานนี้ได้รับการพิจารณาในการวางแผนจัดงานล่วงหน้า

สามารถกรอกได้ด้วยตนเองหรือตัวแทน อย่างไรก็ตามคุณจะต้องรับใบอนุญาตด้วยตนเองและลงนามในใบอนุญาตทำงานไทยต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน

ในกรณีที่ชาวต่างชาติเคยเข้ามาในประเทศไทยแล้ว ให้ใช้แบบฟอร์ม ตท.1 

ในกรณีที่ไม่เคยเข้ามาในประเทศไทย ผู้จ้าง (หมายถึง โรงแรมที่การประชุมจะจัดขึ้น) จะใช้แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงาน ตท.3  โดยหลังจากได้รับใบอนุญาตแรงงานต่างชาติ จึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเพื่อรับเอาใบอนุญาตทำงาน และสามารถทำงานได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ส่งเอกสาร โดยจะต้องนำหลักฐานแสดงข้อตกลงระหว่างผู้เดินทางและโรงแรม  พร้อมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุไว้ใน ตท.3 โดยหากได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กระบวนการในการดำเนินการก็จะคล้ายคลึงกัน 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว 


ใช่ รัฐบาลจะสามารถจ่ายคืนเงินค่าลงทะเบียนตามจำนวนจริงหลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐ

ผู้จัดงานควรส่งสำเนาตามระเบียบทางการเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสัมมนาองค์กรจัดงานและเอกสารการประชุมระหว่างประเทศ (2011)


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ แผนกกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

นอกประเทศไทย: +66 2 127 7000 (ต่อ 4438)

ภายในประเทศไทย: 02 127 7000 (ต่อ 4438)

สินค้าตามรายการดังนี้:

 • สินค้านำเข้าภายใต้การรับเข้าชั่วคราว ซึ่งจะถูกส่งออกอีกครั้งโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
 • สินค้าที่นำเข้าเพื่อจัดฟรีให้กับผู้เข้าร่วม รวมถึงเอกสารและบทความเพื่อการจัดแสดงและการสาธิต
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เสริม รองเท้า นาฬิกา ปากกา แว่นตา น้ำหอม ฯลฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท
 • สินค้าที่รวมถึงถ้วยรางวัลและเหรียญเกียรติยศที่มอบให้กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศในสาขาศิลปะและวรรณกรรม วิทยาศาสตร์ กีฬา การบริการสาธารณะ หรือการมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ดีขึ้น
 • สินค้าที่ไม่มีมูลค่าทางการค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวอย่าง
 • สินค้าที่ไม่มีมูลค่าทางการค้าและไม่มีโลโก้แบรนด์ โดยใช้แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (งานเขียน เช่น นิตยสารหรือหนังสือที่มีป้ายราคา จะต้องระบุว่า "ไม่ขาย" หรือ "สำหรับการแจกฟรี")

โปรดทราบว่า การแจกจ่ายสินค้าที่มีโลโก้หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักและโฆษณาอย่างกว้างขวางนั้น จะไม่ได้รับการยกเว้นจากการชำระภาษี

 

โปรดเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้พร้อม:

 • รายละเอียดการเยี่ยมชม/ท่องเที่ยวของคุณรวมถึง: ชื่อของงาน ตารางเวลา สถานที่ และจำนวนผู้เข้าร่วม
 • รายละเอียดของสิ่งของที่นำเข้าคุณรวมถึง: คำอธิบายสินค้าและปริมาณ รูปถ่ายสินค้า และคำอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสินค้า (หากมีการแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วม)
 • รายละเอียดในการจัดส่ง: สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือสินค้า โดยจะเป็นข้อมูลเที่ยวบิน รวมถึงวันที่และเวลาที่เดินทางมาถึง ข้อมูลการติดต่อ 

ระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย 30 วันทำการก่อนที่สินค้าจะเข้าประเทศไทยชั่วคราว


หน่วยงานของรัฐใดที่ดำเนินการเพื่อยื่นในการนำสินค้าเข้าประเทศไทยชั่วคราว


สินค้าที่นำเข้าและส่งออกนั้นอยู่ภายใต้กฎหมาย ที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือใบอนุญาตพิเศษจากหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย โดยใบอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นจะต้องยื่นเมื่อดำเนินพิธีการศุลกากร รายการสินค้าจำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี้ :


Category
Relevant Government Agency
บุหรี่จำนวนไม่เกิน 200 มวน
กรมสรรพสามิต 
ซิการ์หรือยาสูบปริมาณไม่เกิน 250 กรัม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณ 1 ลิตร

อาวุธ, กระสุนปืน, วัตถุระเบิด
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พืชพรรณ และกิ่งก้านสาขา
กรมวิชาการเกษตร
สัตว์มีชีวิตและซาก
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
อาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
อะไหล่รถยนต์
กระทรวงอุตสาหกรรม
พระพุทธรูป งานศิลปะ โบราณวัตถุ
กรมศิลปากร
อุปกรณ์วิทยุและเครื่องมือการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎดังต่อไปนี้:

 • ผู้ดำเนินการนำเข้าจะต้องเป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และการนำเข้าจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 • ทำหนังสือเพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับการบริจาค
 • หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับการบริจาคจะมอบใบเสร็จให้
 • ผู้รับส่งหนังสือเพื่อขอยกเว้นอากรพร้อมเอกสารดังกล่าวไปยังกรมศุลกากร

ในการดำเนินการจะมีสองวิธีที่คุณสามารถเลือกได้ดังนี้:

 • ดำเนินการผ่านผู้ให้บริการที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ผ่านการขนส่งทางอากาศซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายชื่อทั้งหมดของ 48 ประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

กรุณาเตรียม:

 • ตั๋วเครื่องบินขาไป (ขากลับ) ล่วงหน้า จ่ายเต็มจำนวน มีอายุ 15 วันนับจากวันที่เข้าประเทศ 
 • เงินใช้จ่ายสำหรับค่าครองชีพขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อคน หรือ 20,000 บาทต่อครอบครัว
 • ใบสมัครวีซ่าแบบ Visa-on-Arrival  กรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อย (มีให้ที่จุดตรวจคนเข้าเมือง)
 • รูปถ่ายพาสปอร์ตจำนวน 1 รูป (4 x 6 ซม.)
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือนานกว่า 6 เดือน
 • ค่าสมัคร 1,000 บาท

โปรดทราบว่าผู้มาท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยผ่าน Visa-on-Arrival จะไม่สามารถยื่นขอขยายเวลาได้ ยกเว้นในกรณีพิเศษ เช่น ความเจ็บป่วย ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็สามารถแจ้งความประสงค์ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป

ตามรายการดังนี้:

90 วัน

 • อาร์เจนตินา
 • บราซิล
 • ชิลี
 • สาธารณรัฐเกาหลี
 • เปรู

30 วัน

 • ฮ่องกง
 • ลาว
 • มาเก๊า
 • มองโกเลีย
 • รัสเซีย
 • เวียดนาม

14 วัน

 • กัมพูชา

รายชื่อทั้งหมดของประเทศจำนวน 48 ประเทศที่ประกาศเป็นพื้นที่ติดเชื้อไข้เหลือง รวมถึงข้อกำหนดการเข้าประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับพลเมืองจากประเทศเหล่านั้นที่มาเยือนประเทศไทย สามารถตรวจสอบได้ที่นี่

ในส่วนของงานแสดงสินค้า ได้ให้บริการในลักษณะเป็นแหล่งข้อมูลอย่างครบวงจรสำหรับงานอีเวนต์ที่มีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งเราจะสามารถดำเนินการจัดได้ ดังนี้:

 • แผนการสร้างแรงจูงใจทางการเงินสำหรับ exhibition ที่กำลังจะจัดขึ้นและ exhibition ที่มีอยู่เดิม
 • แผนในการเสนอราคาสำหรับการจัด exhibition และงานอีเวนต์ต่าง ๆ 
 • อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 • การจัดงาน Road Show ระหว่างประเทศ หรือการจัดแคมเปญทางการตลาด และการส่งเสริมการขายให้กับผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าชมงาน 
 • แผนการตรวจสอบความเสี่ยงต่าง ๆ สำหรับงานอีเวนต์ที่ได้รับอนุมัติจากทีเส็บ
 • การวิจัยและการคัดสรรข่าวสารต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ใช่ ทีเส็บจะดำเนินการสนับสนุนผ่านรัฐบาลของไทยเพื่อเสนอสิ่งจูงใจทั้งทางการเงิน และด้านอื่นที่ไม่ใช่ทางการเงินเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ที่สำคัญในการจัดงานอีเวนต์ของคุณ

ในช่วงก่อนการจัดงาน โปรดกรอกใบสมัครเพื่อขอรับการสนับสนุนอย่างน้อย 3 เดือนก่อนถึงวันงาน โดยจะต้องมีเอกสารตามนี้ :

 • แผนทางการตลาดของคุณ (พร้อมแผนทั้งภายในและต่างประเทศ)
 • รายการข้อมูลสำคัญของงานอีเวนต์ของคุณ
 • รายงานผลหลังการจัดงานแสดงสินค้า ก่อนหน้า (ถ้ามี) 

ทีเส็บจะตรวจสอบใบสมัครและแจ้งกลับถึงคุณสมบัติของคุณ สำหรับการสนับสนุนทางการเงินหรือการสนับสนุนทางอื่นที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ในการจัดงาน ทีเส็บจะมอบหมายให้บริษัทอิสระดำเนินการตรวจสอบในสถานที่จริงเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ภายหลังการจัดงาน คุณจะต้องส่งรายงานที่มีตัวเลขงบประมาณที่ได้รับผ่านตรวจสอบแล้ว เพื่อการคำนวณถึงจำนวนเงินอุดหนุนในขั้นสุดท้าย โดยหลังจากการตรวจสอบรายงานดังกล่าวแล้ว คุณจะได้รับแจ้งการสนับสนุนตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง 

ขั้นตอนสุดท้ายคือการส่งใบแจ้งหนี้ตัวจริงถึง 'สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการไทย' (TCEB) พร้อมจำนวนเงินอุดหนุนที่ได้รับการยืนยันแล้ว การชำระเงินคืนจะดำเนินการภายใน 30 วัน


ในส่วนของการประชุมนานาชาติ  ได้ให้บริการในลักษณะเป็นแหล่งข้อมูลอย่างครบวงจรที่มีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งเรามีการสนับสนุนสองส่วนสำคัญ ได้แก่:

1. การเสนอราคา 

 • ช่วยเหลือในการเตรียมเอกสารการเสนอราคา การนำเสนอ และองค์ประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)
 • ประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อนในส่วนของเอกสารการสนับสนุนของคุณ
 • ช่วยเหลือด้วยการตรวจตราหรือการแสวงหาสถานที่
 • แนะนำวิธีการในการเสนอราคาเพื่อให้เกิดความสำเร็จ
 • ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อข้อตกลงและเงื่อนไขของทีเส็บ

2.สนับสนุนในการยืนยันการจัดประชุมต่าง ๆ 

 • ให้การช่วยเหลือในการเลือกสถานที่จัดงานและสถานที่พิเศษ
 • สร้างช่องทางการติดต่อกับผู้ให้บริการในพื้นที่ 
 • เป็นที่ปรึกษาในด้านการการตลาด หรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วม
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับบริการพิเศษอื่น ๆ
 • ช่วยในการออกแบบโปรแกรมพิธีวิวาห์ หรือการจัดทัวร์ก่อนและหลังพิธี รวมถึงฟังก์ชั่นพิเศษอื่น ๆ 
 • ให้บริการจัดกิจกรรมพบปะเป็นการส่วนตัว และบริการช่องทางเดิน MICE ที่สนามบินสำหรับแขกวีไอพี
 • ให้การสนับสนุนทางการเงินตามข้อตกลงและเงื่อนไขของทีเส็บ

หน่วยงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่มีความสนใจ และทำหน้าที่ในการวางแผนการจัดประชุมนานาชาติ เช่น สมาคมการค้า ฝ่ายการจัดการประชุม (PCO) หรือ บริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ (Destination Management Company : DMC)  ฯลฯ สามารถสมัครขอรับการสนับสนุน TCEB ผ่านทางหนังสือแจ้งความประสงค์ถึงประธาน ของทีเส็บ

หากคุณให้เวลากับเรามากขึ้น ทีเส็บก็จะสามารถรองรับการประชุมของคุณได้ดีมากขึ้น เมื่อใดก็ตามที่คุณเกิดความสนใจ และมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดอีเวนต์ มาพูดคุยกับเรา แล้วเราจะให้คำแนะนำกับคุณในเรื่องการเสนอราคาและการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร

ขนาดกลุ่มขั้นต่ำนั้นไม่ได้กำหนดไว้  อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมนานาชาติ จะต้องใช้เวลาในการจัดงานอย่างน้อย 2 วัน และลักษณะของการสนับสนุนนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะของงาน ผู้เข้าร่วม ระยะเวลาพำนัก โปรแกรม และขนาดของกลุ่ม  

ในด้านการจัดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ได้ให้บริการในลักษณะเป็นแหล่งข้อมูลอย่างครบวงจรในการประสานงานเพื่อการประชุมในระดับนานาชาติและรวมถึงการจัดงานที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 

โดยเป็นความช่วยเหลือ อย่างเช่น การสนับสนุนทางการเงินสำหรับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม การสร้างทีมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กิจกรรมแพ็กเกจกอล์ฟและสปาบำบัด รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ

นอกจากนี้ยังสามารถให้การสนับสนุนในด้านการบริการ รวมถึง ช่องทางให้บริการแบบด่วนพิเศษของ ไมซ์ในสนามบินสำหรับแขกพิเศษและตัวแทนผู้ได้รับมอบหมาย ประสานงานตำรวจคุ้มกัน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ และการอำนวยความสะดวกในด้านอื่น ๆ

แจ้งความประสงค์อย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนการจัดกิจกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ของคุณ โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น ดังนี้ :

 •   แบบฟอร์มแจ้งวัตถุประสงค์ (Request for Proposal)
 •   รายละเอียดและประวัติการดำเนินงานของบริษัทของคุณ
 •   แบบฟอร์มเพื่อขอรับการสนับสนุน (จัดทำโดยทีเส็บ)

หากหน่วยงานของท่านหรือตัวท่านเอง พิจารณาที่จะเลือกประเทศไทยในการจัดกิจกรรมอีเวนต์ทางธุรกิจครั้งต่อไป สามารถติดต่อเราและแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตามนี้ :


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ชั้น 25 และ 26 ห้อง A2, B1 และ B2

989 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


โทรศัพท์: +66 2 694 6000

แฟกซ์: +66 2 658 1411

สายด่วนข้อมูล (เมื่ออยู่ในประเทศไทย): 1105

อีเมล: info@tceb.or.th

ทางเรามิได้กำหนดขนาดของกลุ่มขั้นต่ำ อย่างไรก็ตาม ประเภทของการสนับสนุนจะสอดคล้องตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะของอีเวนต์หรือผู้เข้าร่วม, ระยะเวลาที่พำนัก, โปรแกรมของอีเวนต์และขนาดของกลุ่ม

ได้ หากแต่จะต้องเป็นการสนับสนุนที่จะให้ความสำคัญไปยังผลประโยชน์ของผู้ประกอบการในท้องถิ่นก่อน