นายยุทธศักดิ์ สุภสร

editor image

กรรมการ (ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

อายุ 56 ปี

การศึกษา

 • Keio University (Japan) The doctoral program of the school of Economics (Major: Economics)
 • Keio University (Japan) ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์นโยบาย
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 

 • มกราคม – กรกฎาคม 2558 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
 • 2555-2557 ที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาภูมิภาค สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • 2552-2555 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2550-2552 ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2547-2549 รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2545-2547 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2539-2545 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน