นายธงชัย ศรีดามา

editor image

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

อายุ 74 ปี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (นิด้า)
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาปี 2515 (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ตำแหน่งปัจจุบัน    

  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

ประสบการณ์ทำงาน 

  • พ.ศ. 2514 - 2542 กรมทางหลวง (เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2552)
  • พ.ศ. 2551 - 2552 ประธานกรรมการบริษัทไทยแลนด์ พริวิลเลจ คาร์ดจำกัด
  • พ.ศ. 2551 - 2554 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
  • พ.ศ. 2554 - 2556 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
  • พ.ศ. 2554 - 2556 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร