นายธานินทร์ ผะเอม

editor image

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

อายุ 66 ปี

การศึกษา   

  • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท Master of Science in Economics, University of Lancaster ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั่นคง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประสบการณ์ทำงาน

  • พ.ศ. 2558 - 2560 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
  • พ.ศ. 2557 รองเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • พ.ศ. 2546 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)