นายสุรพล เศวตเศรนี

editor image

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

อายุ 67 ปี 

วุฒิการศึกษา:

  • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 

  • ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

  • ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด และรักษาการรองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย