นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ

editor image

กรรมการ (ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย)

อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ธเดม สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตำแหน่งปัจจุบัน   

  • รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ประสบการณ์ทำงาน  

  • พ.ศ. 2551- 2555 ประธานฝ่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย
  • พ.ศ. 2555 -2557 ประธานฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ สมาคมโรงแรมไทย
  • พ.ศ. 2557-2559 อุปนายก สมาคมโรงแรมไทย
  • พ.ศ. 2554 คณะทำงานยกร่างแผนการตลาดการท่องเที่ยวด้านตลาดต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • พ.ศ. 2555 คณะกรรมการรางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย