นายศุกรีย์ สิทธิวนิช

editor image

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

อายุ 66 ปี

การศึกษา  

  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

ประสบการณ์ทำงาน

  • ตุลาคม 2556 - กันยายน 2559 กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการผู้แทนถาวรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
  • ตุลาคม 2556 – กันยายน 2559 รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)