นางสาวประชุม ตันติประเสริฐสุข

editor image

กรรมการ (ผู้แทนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย))

อายุ 58 ปี 

การศึกษา 

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านการบริหารจัดการโรงแรม London City College

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • พ.ศ. 2562 อุปนายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
  • พ.ศ. 2565 รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต

ประสบการณ์ทำงาน

  • พ.ศ. 2558 – 2561 เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
  • พ.ศ. 2554 – 2557 กรรมการฝ่ายส่งเสริมการขาย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย