นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

editor image

กรรมการ (อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

อายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา: 

  • ปริญญาโท Master of Public Administration, University of Southern California
  • ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration (Marketing), University of Redlands

ตำแหน่งปัจจุบัน:  

  • อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการทำงาน: 

  • พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
  • พ.ศ. 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
  • พ.ศ. 2561 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  • พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
  • พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
  • พ.ศ. 2553 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ