นายพัฒนา สิทธิสมบัติ

editor image

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

อายุ 63 ปี

การศึกษา   

  • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

ประสบการณ์ทำงาน

  • พ.ศ. 2558 - 2562 ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
  • พ.ศ. 2561 - 2562 ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ด้านเศรษฐกิจ 
  • พ.ศ. 2562 ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงราย
  • พ.ศ. 2563 ประธานบีสคลับจังหวัดเชียงราย/ประธานบีสคลับแห่งประเทศไทย