นายพชร อนันตศิลป์

editor image

กรรมการ (อธิบดีกรมศุลกากร)

อายุ 50 ปี

ประวัติการศึกษา: 

  • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Shenandoah University สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตำแหน่งปัจจุบัน: 

  • อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์ทำงาน: 

  • 2562 - 4 มกราคม 2564 ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • 2561 - 2563 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
  • 2561 - 2562 กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
  • 2558 - 2562 กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • 2560 - 2561 อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง