นายพสุ โลหารชุน

editor image

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

อายุ 63 ปี

วุฒิการศึกษา: 

  • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการและการวิจัยการดําเนินงาน), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ), Polytechnic Institute of New York, USA.
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

  • กรรมการ คณะที่ ๑๔ (กฏหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์และธุรกิจ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
  • อนุกรรมการ เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร.

ประสบการณ์การทำงาน

  • ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  • อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ด้านอํานวยการ) กระทรวงอุตสาหกรรม
  • รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน