นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

editor image

กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการ สสปน.) 

อายุ 51 ปี

การศึกษา

  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต The America University, Washington D.C. 
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน 

  • ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

ประสบการณ์ทำงาน 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
  • พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการ สสปน.
  • พ.ศ. 2556 - 2559  รองผู้อำนวยการ สสปน.
  • พ.ศ. 2553 - 2556  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ
  • พ.ศ. 2546 - 2553  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ
  • พ.ศ. 2546 - 2549  ผู้จัดการการตลาด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • พ.ศ. 2539 – 2546  เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด