นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

editor image

กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการ สสปน.) 

อายุ 51 ปี

การศึกษา

  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต The America University, Washington D.C. 
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน 

  • ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

ประสบการณ์ทำงาน 

  • พ.ศ. 2556 - 2561 รองผู้อำนวยการ สสปน. สายงานบริหารและสนับสนุนกลยุทธ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
  • พ.ศ. 2553 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
  • พ.ศ. 2546 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ สสปน. และ รักษาการผู้อำนวยการโครงการปิดทองหลังพระ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
  • พ.ศ. 2546 - 2549 ผู้จัดการการตลาด ฝ่ายการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
  • พ.ศ. 2540 - 2546 เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด 5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย