ดร. อรรชกา สีบุญเรือง

editor image

ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

อายุ 67 ปี

ประวัติการศึกษา  

 • ปริญญาเอก D.Phil (Economics) จากมหาวิทยาลัย Sussex ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2527
 • ปริญญาโท M.A. (Economics) จากมหาวิทยาลัย Sussex ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2522
 • ปริญญาตรี ศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

ประวัติการทำงาน: 

 • ธ.ค. 2559 - ต.ค. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ก.ย. 2558 - ธ.ค. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ต.ค. 2557 - ส.ค. 2558 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ต.ค. 2556 - ก.ย. 2557 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ต.ค. 2555 - ต.ค. 2556 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

การฝึกอบรม   

 • พ.ศ. 2533 Program on Investment Appraisal and Management, Harvard Institute for International Development, Cambridge, Massachusetts
 • พ.ศ. 2548 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 • พ.ศ. 2551 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) 
 • พ.ศ. 2552 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 (ปปร.13) 
 • พ.ศ. 2553 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 
 • พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาลัยการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 
 • พ.ศ. 2555 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ) รุ่น ที่ 1