เมืองที่มีศักยภาพ

สุโขทัย

สุโขทัย

การเดินทางมา จ. สุโขทัย สามารถเดินทางด้วยเครื่องบิน - สนามบินสุโขทัย ด้วยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ หรือด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

จ. สุโขทัย มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากมาย สะท้อนให้เห็นถึงราชธานีที่มีอารยธรรมอันรุ่งเรืองในสมัยก่อน โดย UNESCO ได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย ได้ร่วมมือกันจัดเส้นทางเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยบริการรถรางไฟฟ้า หรือกิจกรรมใส่บาตรบนสะพานบุญ ที่เปิดต้อนรับการทำกิจกรรมแบบหมู่คณะ

นอกจากนี้ จ. สุโขทัย ยังเป็นเมืองไมซ์ที่มีเอกลักษณ์แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน ผ่านกิจกรรมไมซ์ที่น่าสนใจ เช่น การย้อมผ้าหมักโคลน หรือการทำอาหารพื้นถิ่น ที่เหมาะสำหรับกิจกรรม Team Building ที่โฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น หรือที่โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย ที่เปิดให้หมู่คณะศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา และการทำเกษตรอินทรีย์