“MICE” อุตสาหกรรมไมซ์ นิยามบทใหม่แห่งการสร้างสรรค์งานอีเวนท์ในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกของธุรกิจมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมต่างๆที่เร่งพัฒนากันในระดับเรียลไทม์ โดยมีนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสและเข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว อาศัยข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและหลายหลากมิติ

MICE อุตสาหกรรมการจัดงานที่มอบโอกาสและประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรมของไทยต่อไปในอนาคต

ทำความรู้จักกับ “MICE” อุตสาหกรรมสร้างสรรค์งานอีเวนท์ เป็นอุตสาหกรรมที่พัฒนาการจัดงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมบริษัทและสมาคม ทั้งในระดับองค์กรภูมิภาค ไปจนถึงระดับนานาชาติ เป็นการจัดงานที่มุ่งเน้นบริการนักธุรกิจที่เข้าร่วมการประชุมและงานแสดงสินค้าเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นกิจกรรมที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ

            อุตสาหกรรมไมซ์ ครอบคลุมการจัดประชุมแบบองค์กร การจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงาน การประชุมแบบสมาคม ไปจนถึงการจัดงานแสดงสินค้าและการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ โดยไมซ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรไปจนถึงระดับนานาชาติ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดงานที่ได้ในระดับมาตรฐานและยั่งยืน 


            ซึ่งคำว่า “MICE” มาจากการรวมความหมายของหลากหลายคำมากความหมายมาประกอบกันเพื่อให้เกิดภาพรวมกลายเป็นอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ 

M = Meetings การประชุมสัมมนาระดับองค์กร หรือศึกษาดูงานทั้งระดับกลุ่มบุคคลมาจากองค์กรเดียวกันหรือต่างองค์กร โดยจะเป็นการประชุมเฉพาะกิจหรือมีการวางแผนล่วงหน้า


editor image

editor image


I = Incentives การจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร  


editor image


C = Conventions การประชุมสมาคมวิชาชีพของสมาคมวิชาชีพเดียวกันหรือแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจัดประชุมระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับนานาชาติ    จัดโดยองค์กรสมาคมระดับชาติหรือรัฐบาล 


editor image


E = Exhibitions คือ การจัดงานแสดงสินค้าเพื่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละอุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยอาจจะเป็นการแสดงสินค้าระหว่างคนทำธุรกิจด้วยกัน (Business – to - Business (B2B))  หรือ เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ (Business – to – Consumer (B2C)) โดยมีการจัดงานแสดงสินค้าระหว่างผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้ประกอบการที่ควบคู่ไปกับผู้บริโภค 


บทบาทของอุตสาหกรรมไมซ์ คือ การนำเสนอการจัดงานและกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีการจัดงานที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย

โดยทางไมซ์ไทยได้มีนโยบายในการยกระดับแต่ละภูมิภาคให้มีความโดดเด่นให้แตกต่างกันซึ่งภาคกลางมีความโดนเด่นในเรื่องของความพร้อมสำหรับธุรกิจไมซ์      อย่างรอบด้าน ทั้งด้านบุคลากรเเละสถานที่จัดงาน ภาคอีสานมีความโดนเด่นในเรื่องของการจัดงานประชุมเเละการจัดนิทรรศการ มีชื่อเสียงเทคโนโลยีการเกษตรเเละภูมิปัญญา   ชาวบ้านอันมีเอกลักษณ์ที่หลากหลาย ภาคตะวันออกจะเน้นเรื่องของธุรกิจเพาะปลูกผลไม้เเละธุรกิจพลอยที่น่าสนใจ ภาคเหนือมักจะชูเรื่องวัฒนธรรมวิถีชีวิตล้านนาที่โดดเด่น    รวมไปถึงธุรกิจด้านสุขภาพ การเกษตรเเละหัตถกรรม เเละภาคใต้นอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยงที่สวยงามเเล้ว ยังมีความโดดเด่นเรื่องการเชื่อมโยงวัฒนธรรม   เเละเศรษฐกิจกับประเทศใกล้เคียง โดยนโนบายนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มเส้นทางใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ที่นอกจากจะได้มาเข้าร่วมประชุมเเล้วยังได้เที่ยวในสถานที่รองรับสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ควบคู่ไปด้วย

อุตสาหกรรมไมซ์เป็นธุรกิจบริการที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตขึ้น นอกจากนี้ยังเกิด        ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และที่สำคัญอุตสาหกรรมไมซ์ก่อให้เกิดการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันอุตสาหกรรมไมซ์ยังคงเติบโตและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกระจายการจัดงานไปทั่วประเทศ การมีเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยและอาศัยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันยุคสมัย จะทำให้อุตสาหกรรมไมซ์นั้นเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่น่าจับตามองทั้งในปัจจุบันและอนาคตในระดับประเทศและนานาชาติ 

 


 


แชร์บทความ