ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกะเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เส้นทางเรียนรู้ระบบนิเวสป่าชายเลนบนทางเดินสะพานไม้ยาว 1,600 เมตร ปกคลุมด้วยต้นโกงกาง โปรงแดง และลำพูทะเลมีกิจกรรมสร้างบ้านปลา บ้านหอย ที่บริเวณหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นจุดเรียนรู้เกี่ยวกับพันธ์ุสัตว์น้ำ เช่น ฉลาม ปลาหมอทะเล ปลากะพง เต่าทะเล และเป็นธนาคารปูม้าให้นักเดินทางไมซ์ลองเขี่ยไข่ปูเพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

editor image


กิจกรรมไมซ์

  • เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  • เพาะชำพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
  • ทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เช้น สร้างบ้านปลา บ้านหอย และเขี่ยไข่ปู ปล่อยคืนสู่ป่าทะเล

ไมซ์เช็คลิสต์

  • จำนวนที่รองรับได้ 60 คน
  • เหมาะกับ M
  • จัดประชุมได้ที่ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง

  • หาดเจ้าหลาว
  • หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน

แชร์บทความ