Bangkok International Exotic Plant Show and Sale 1

Bangkok International Exotic Plants Show & Sale ครั้งที่ 1" ภายในพบกับสุดยอดต้นไม้หายากที่รวบรวมมาอย่างมากมายจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งไม้ใบด่าง ต้นไม้สะสมที่หาชมได้ยาก ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์ และมีงานนิทรรศการแสดงโชว์ต้นไม้ที่สวยงามสุด Exclusive อีกทั้งงานประกวดต้นไม้ที่เรียกได้ว่า "Super Rare" ให้ได้ชมกันอย่างเพลิดเพลิน มากไปกว่านั้นคุณจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กันภายในงานอีกด้วย

ถือเป็นการรวมตัวของสวนต้นไม้ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อาทิเช่น Ecuador, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Taiwan, Japan, India, Vietnam, USA, Germany และอีกหลากหลายสวนต้นไม้ชั้นนำในประเทศไทย นอกจากต้นไม้แล้วก็มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับต้นไม้ให้เลือกสรรกันอีกมากมาย 

Share articles

Date

03 March - 05 March 2023

Venue

BITEC , Bangkok

Website

Link

Title

Bangkok International Exotic Plant Show and Sale 1

Detail

Bangkok International Exotic Plants Show & Sale ครั้งที่ 1" ภายในพบกับสุดยอดต้นไม้หายากที่รวบรวมมาอย่างมากมายจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งไม้ใบด่าง ต้นไม้สะสมที่หาชมได้ยาก ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์ และมีงานนิทรรศการแสดงโชว์ต้นไม้ที่สวยงามสุด Exclusive อีกทั้งงานประกวดต้นไม้ที่เรียกได้ว่า "Super Rare" ให้ได้ชมกันอย่างเพลิดเพลิน มากไปกว่านั้นคุณจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กันภายในงานอีกด้วย

ถือเป็นการรวมตัวของสวนต้นไม้ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อาทิเช่น Ecuador, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Taiwan, Japan, India, Vietnam, USA, Germany และอีกหลากหลายสวนต้นไม้ชั้นนำในประเทศไทย นอกจากต้นไม้แล้วก็มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับต้นไม้ให้เลือกสรรกันอีกมากมาย 

Share articles